Grundskolan

Trygghet och studiero

Västra Allé präglas av en familjär stämning där vi tar ett gemensamt ansvar för att alla ska känna sig trygga. Vi har nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Vår kultur präglas och genomsyras av öppenhet, värme, engagemang, trygghet, respekt och kamratskap. Barn, medarbetare och föräldrar känner sig sedda och unika. Trygghet, respekt och medvetandegörande av varandras olikheter skapar studiero, vilket är viktigt för oss.

Coachande samtal

Genom ett coachande förhållningssätt motiverar, inspirerar och stödjer pedagogerna barnen/eleverna i deras kunskapsutveckling. Pedagogerna lyssnar aktivt och ställer öppna och ärliga frågor för att bekräfta och utveckla den enskilda individen. Det coachande samtalet bidrar till att alla känner sig sedda och utmanade så att de kan driva sin egen lärprocess.

Ämnesintegrering

Lärandet optimeras när det sker i ett sammanhang. Som ett led i att skapa sammanhang och helhet i undervisningen arbetar vi ämnesintegrerat, såväl när det gäller den dagliga undervisning, temaveckor som projekt. Vi bygger på erfarenhets- och problembaserat lärande med en tydlig verklighetsförankring. Vi stimulerar elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att prova egna idéer och lösa problem. Barnen/eleverna ges möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Digital kompetens – en del av skolans IT-satsning

Ett av skolans huvuduppdrag är att skapa goda möjligheter för våra barn och ungdomar att klara sig i den framtid som de kommer att leva och verka i. Vi bidrar till detta genom att erbjuda stor tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Våra barn och elever skall kunna hantera modern teknik som ett av många verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Den moderna tekniken skapar lust och motivation som ökar lärandet.

Senast uppdaterad: 2014-11-19