Policy för intag och köhantering

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har Pysslingen Skolor tagit fram en policy för hur intag och köhantering ska skötas i våra grundskolor. Denna policy ska följas av samtliga grundskolor inom Pysslingen Förskolor och Skolor AB.

Att ställa sig i kö
De flesta av våra grundskolor tillämpar egen köhantering. För att ställa sitt barn i kö använder man då i första hand de anmälningsformulär som finns på respektive skolas webbplats. De skolor som är anslutna till den kommunala kön i den kommun där de befinner sig hänvisar tydligt till detta på sin webbplats. Olika kommuner har olika regelverk när det gäller skolornas köhantering och i vissa fall får man ha en parallell kö trots att man är ansluten till
den kommunala kön, i andra kommuner får man det inte. Det är viktigt att vi följer den lokala regelverk i de kommuner vi verkar och att vi, om vi har parallella köer, har tydliga skriftliga rutiner för detta så att vi säkerställer att vårt intag sker utifrån de principer som definieras nedan oavsett om man ställt sig i kö via kommunen eller via den enskilda skola.

Antagning och förtur
Vi tar in barn löpande under året utifrån tre principer:
1) Kötid. Vi tillämpar rak tidkö där barnets köplats beräknas utifrån ansökningsdatum och det barn som stått i kö längst inom respektive åldersgrupp först ska erbjudas plats. Detta gäller både barn som är skrivna i samma kommun som skolan och barn från andra kommuner.
2) Syskonförtur. Barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds förtur till lediga platser.
3) Antagningsprov. Skolor som har en specifik profil kopplat till sitt tillstånd, exempelvis musik eller idrott, har möjlighet att ta elever till utifrån antagningsprov i den aktuella profilen. Antagningsprov tillämpas enbart som antagningsförfarande till de platser som omfattas av
profilverksamheten.

Avgifter för skolbarnomsorg
Vid avgiftsdebitering för skolbarnomsorg tillämpar vi maxtaxa enligt kommunens regler.

Barn från andra kommuner
De principer som vi utgår från när det gäller antagning och förtur tillämpas på samma sätt
oavsett om eleven är bosatt i skolkommunen eller i någon annan kommun.

Barn med behov av särskilt stöd.
Om det finns anledning att tro att en elev är i behov av särskilt stöd kan skolan ansöka om tilläggsbelopp för att bekosta detta. Den ansökan riktas till barnets hemkommun och olika kommuner har olika rutiner för hur tilläggsbeloppet kan hanteras. Våra skolor ska alltid följa den övergripande lagstiftning som finns samt de kommunala bestämmelser och rutiner som finns lokalt gällandet detta. Ett barns eventuella behov av särskilt stöd påverkar inte antagningsprocessen till våra skolor.

Uppföljning och efterlevnad
För att säkerställa att alla våra grundskolor följer såväl denna policy som de lagar och regler som åligger skolor har huvudmannen centralt regelbunden insyn i skolornas köer samt vilka barn som börjar och slutar på skolorna. Rent konkret åligger det regioncheferna att löpande säkerställa att enhetscheferna följer regelverken. Varje kvartal utför även huvudmannen centralt stickprover bland skolorna för att ytterligare kontrollera att skolorna följer de rutiner som finns.

Upprättad 2013-09-24
Reviderad 2013-10-30

Senast uppdaterad: 2014-12-02