Kvalitetsarbete

Mål – varje barns utveckling och lärande
En förutsättning för att kunna utveckla Pysslingens verksamheter är föräldrar, barn och elevers erfarenhet och upplevelse av förskolornas och skolornas kvalitet. Innehållet i läroplanen och kursplanen visar vad barn, elever och föräldar kan förvänta sig i form av kvalitet i lärandet. I Pysslingen har därför alla barn/elever en Individuell utvecklingsplan, som synliggör den utveckling som pågår och runt vilken föräldrar barn/elever och pedagoger för en framåtsyftande dialog.

Metoder och resultat

Pysslingen följer upp verksamhetens resultat löpande. Det sker bla annat genom årliga kundundersökningar (NKI), medarbetarundersökningar (NMI) , inspektionsrapporter , LärandeINDEX för förskolan,  prov , betygsresultat och  dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Analys och åtgärder

Samtliga resultat blir föremål för analys. Analys av de insamlade resultaten är den viktigaste förutsättningen för att kunna vidta rätt åtgärder så att kvaliteten kan förbättras på de enskilda förskolorna och skolorna. Allt utvecklingsarbete dokumenteras i ett digitalt styrnings och ledningssystem (styrkort), ett arbete som pågår löpande på varje enhet under verksamhetsåret.

Styrdokument

Läroplaner, kursplaner och Pysslingens styrdokument är riktningen för all kvalitetsutveckling i Pysslingens förskolor och skolor.

Senast uppdaterad: 2014-09-21