Medicinsk insats

Den medicinska insatsen, skolsköterska och skolläkare, är en del av elevhälsan. Sekretess gäller mellan den medicinska insatsen och elevhälsans övriga insatser. I elevhälsans medicinska insats ingår bland annat elevhälsans gemensamma generella- och individuella uppdrag, se mer i Vägledning för elevhälsan.

Medicinska insatsens mer specifika arbetsuppgifter innefattar bland annat:

  • tillföra medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • vid hälsobesök tidigt identifiera eventuella problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens allmänna vaccinationsprogram
  • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning
  • ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete

Grundskolans basprogram 

I grundskolan erbjuds eleverna tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller och ett hälsosamtal. I årskurs 2 erbjuds eleverna ett kortare besök. Den medicinska insatsen erbjuder också möjlighet till enkla sjukvårdsinsatser samt vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet.

Förskoleklass (1)
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt, rygg, syn och hörsel.

Årskurs 2
Besök med längd, vikt och ett kort samtal.

Årskurs 4
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

Årskurs 7(8)
Hälsobesök med ett hälsosamtal samt undersökning av längd, vikt och rygg.

För kontaktuppgifter till din skolas skolsköterska och skolläkare, se respektive skolas hemsida.

Synpunkter och klagomål

Verksamhetschefen svara gärna på frågor och lyssnar på positiv och negativ kritik angående skolans medicinska verksamhet.

 

Senast uppdaterad: 2014-11-19