Fokus på språk minskade skillnaderna

För några år sen uppmärksammade man stora skillnader mellan pojkars och flickors kunskapsresultat på ​Söderbaumska Skolan i Falun. Det blev startskottet för ett aktivt förändringsarbete. Efter en analys kom man på Söderbaumska Skolan fram till att skillnaderna framför allt handlade om språk och läsning. Med hjälp av Skolverkets projekt Jämspråk, har man nu både förbättrat sina resultat och utvecklat sitt vardagsarbete.

– Vi kunde se, när vi exempelvis tittade på nationella prov, att pojkars och flickors förmåga att uttrycka sig och använda språket skilde sig åt. När elever inte når målen är det ofta kopplat till deras språkliga svårigheter, säger Söderbaumska Skolans rektor ​Ylva Appelgren.

Förändringsarbetet innefattade tre delar. Den första handlade om att undersöka elevernas attityd till läsning för att komma fram till hur man bäst kunde stimulera till läsning hos både pojkar och flickor. Skolan genomförde bland annat en enkät med frågor om vad det för barnen innebar att vara en läsare och hur det påverkar en som människa att läsa.

– Ett stort fokus som vi har är att medvetet lyfta fram läsningens betydelse i alla årskurser och i alla ämnen. Att prata om en text och vad den handlar om är precis lika relevant i ämnet kemi som i svenska, säger Ylva Appelgren.

Den andra handlade om att titta på den pedagogiska planeringen och se vilka möjligheter eleven har att visa sina kunskaper på andra sätt än i skriftliga prov.

– Det är upp till läraren att avgöra om ett prov får göras muntligt, men i de flesta fall finns ett tydligt fokus på skriftlig bedömning. Det gynnar flickor och här har vi ett ansvar för att alla barn ska få komma till sin rätt.

Den tredje handlade om kollegialt lärande.

– Ytterligare en del är att vi observerar varandras lektioner för att uppmärksamma hur vi talar med och ger tillsägelser åt pojkar respektive flickor.

Det formella projekt som startade detta arbete pågick bara under ett år men det tänk och de förhållningssätt som utvecklades lever kvar på skolan.

– Nu har arbetet tagit en annan form och blivit en del av vardagsarbetet. Det har bland annat lett till att vi har utvecklat skolans hela profil mot ett mer språkutvecklande arbetssätt.

Sedan i våras har Söderbaumska Skolan även en förstelärare med språkutveckling som fokus.

– Jag coachar och handleder framför allt lärare för att de ska utveckla sin undervisning så att fler elever kan lyckas. Just nu handlar det om lässtrategier för faktatexter, förklarar ​Sofia Gille, speciallärare och förstelärare.

– Det handlar om att stimulera till allas läsning, avslutar Ylva Appelgren. Vi vet, att när eleverna läser bättre så blir också deras resultat bättre i alla ämnen.

Denna text finns också publicerad i ​Pysslingen Skolors kvalitetsrapport för 2013/14.Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 64

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 70

Notice: Undefined variable: required_text in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 86

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*