Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Pysslingen Skolor finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt förebyggande och främjande med alla elevers hälsa.

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Henrik Lövstedt Rektor
Anna Halvarsson Specialpedagog
Ann Evetun Holmblad Skolsköterska
Irene Håkansson Skolkurator
Skolpsykolog
Annika Ekehult Skolläkare
Resursteam
Ansvarar för arbetet kring elever i behov av särskilt stöd.
Trygghetsteam
Att arbeta förebyggande för elevernas trygghet och trivsel, samt att motverka trakasserier och kränkande behandlig på skolan.
Senast uppdaterad: 2015-02-09