Om oss

PeterSvenskolan 2 som vi ibland benämner PS2 är centralt belägen i ljusa, luftiga och delvis nyrenoverade lokaler i gamla telegrafhuset, på spetsen mellan Prästgatan och Karlsgatan. I närheten av skolan finns både stadsbibliotek, busstation och tågstation.  Klasserna består av ca 20-24 elever. Varje elev ingår i en mentorsgrupp förutom i sin klass. Dessa 15 elever bildar en mentorsgrupp. Vi strävar efter att mentorsgruppen består av elever från alla årskurser så att yngre och äldre elever lär känna varandra.

På PS2 har vi även Skånes främsta sportklasser/Idrottsprofiler. Sportklasserna utgör ungefär hälften utav våra 340 elever. I sportklasserna har vi unika samarbeten med stora föreningar i Helsingborg.  Idag har vi sex stycken föreningar som vi samarbetar med.  Eleverna tränar cirka 4 timmar i veckan i deras specialidrott i föreningarnas egna lokaler och med deras egna förstklassiga tränare.  Eleverna läser även ledarskap en timme i veckan. Eleverna tas ut i slutet av åk 6 för att sedan börja träna i åk 7.

På andra sidan den stora Stadsparken vid biblioteket ligger PS1. Både PS2 och PS1 samverkar med varandra. Oavsett om du går på PS1 eller PS2 känner du av att du går på en PeterSvenskola. Anledningen till att vi valt att dela upp skolorna är för att vi vill behålla känslan av att vara en liten skola där alla har möjlighet att bli sedda och få vara den du är.

 

PeterSvenskolan arbetar för att varje elev skall känna glädje i undervisningen och en stark trygghet till skolan. Vi tror på tydliga förhållningssätt och har höga förväntningar på våra elever.

Våra elever får en trygg och hållbar utbildning. Utbildningen visar att vi har en hög behörighet till gymnasiet med rätt betyg i bagaget. Men Viktigast utav allt, kunskaperna för dem även genom gymnasiet och in i samhället. Vi säger ofta att man inte bara skall komma in på gymnasiet utan man skall även komma ut. PeterSvenskolan har eleverna som gymnasieskolorna vill ha!

Av de elever som slutade årskurs 9 vårterminen 2013 var 98% behöriga till gymnasiet.

PeterSvenskolan är en lokalt förankrad friskola som följer läroplanen för grundskolan och de nationella kursplanerna. Vi plockar ut det bästa ur olika pedagogiker och arbetar för att ta vara på just din förmåga till lärande för framtiden. Vi lär våra elever att reflektera och vi arbetar med en klar struktur och en röd tråd genom hela lärandet. Hos oss har du möjlighet att fördjupa dig extra i musik eller idrott.

Vi bygger upp en stimulerande lärmiljö med modern teknik, bra kamratskap och duktiga, personliga lärare. Hos oss får du möjlighet att växa i en trygg miljö och bli respekterad för den du är. Eftersom vi lägger stor vikt vid att du ska uppleva att skolan är meningsfull och att du får nytta av det du lär dig är det viktigt att du själv får möjlighet att påverka och ha inflytande över din skolvardag. Under läsåret 13/14 uppdaterar vi vår IT miljö.

PeterSvenskolorna strävar hela tiden efter att ha en så varierad undervisning som möjligt, där både elever och lärare får möjlighet att utvecklas. Vi vill att eleverna ska bli förtrogna med många olika arbetssätt och vi varvar därför enskilt arbete med grupparbeten och kooperativt lärande. Arbetet kan ske tematiskt, ämnesövergripande eller i samarbete med andra aktörer i samhället. I allt arbete finns en progression där eleven kan utmanas i sin årskurs och på sin nivå med syftet att lära eleverna ett resonerande arbetssätt både i tal och i skrift.

Tanken är att vi hela tiden ska höja ribban för våra elevers utveckling. Din mentor och dina ämneslärare följer dig i din utveckling och för en dialog med dig så att du ska känna dig trygg i olika situationer. När du slutar grundskolan har du med dig en verktygslåda med såväl grunder i studieteknik, som kunskap och olika förmågor.

Genom det entreprenöriella förhållningssätt som genomsyrar vår verksamhet kommer du som elev märka att du utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt. I våra schemabrytande projekt som exempelvis Big Aid, Big Business och Framtidspiloterna lär sig våra elever att arbeta i nära samarbete med näringslivet vilket stimulerar både ansvarstagande och entreprenöriella förmågor. Vi lägger även stor vikt vid att du som elev ska bli bra på att kommunicera på olika sätt både i tal och skrift och våra elever får ofta höra att de är duktiga på att stå fram genom att våga stå inför en grupp och tala eller sjunga.

Vi behålla kontakten tidigare elever för att följa upp att de fått med sig rätt kunskaper för att klara sig på gymnasiet. Varje år kommer tidigare elever också tillbaka för att berätta hur det går för dem och bekräftar vårt arbetssätt och främst den nära kontakten mellan lärare och elever på PeterSvenskolan som ett stöd i hela elevens utveckling.

Vi tror på att eleven är aktiv och engagerad och beredd att ta ansvar för sitt skolarbete och för sin skolmiljö. Detta aktiva deltagande och denna frimodighet inför utmaningar och att se möjligheter snarare än hinder kallar vi för PeterSven-andan – och denna ska genomsyra skolans hela verksamhet i alla led.

Alla medarbetare jobbar efter ett gemensamt förhållningssätt utifrån en gemensam värdegrund. Varje skolår på PeterSvenskolan inleds med särskilda introduktionsveckor där personal och elever gemensamt inleder det nya läsåret med att utifrån denna värdegrund skapa goda relationer och sätta tydliga mål för såväl verksamheten som för dig individuellt.

Varje elev har en mentor och ingår i en mentorsgrupp. Gruppen består av elever från olika årskurser. Detta för att öka sammanhållningen på skolan genom att eleverna känner varandra över årskurserna. Mentorskapet är en viktigt del för skolan. Varje mentor är en vuxenledare som stöttar och leder eleven under tiden på PeterSvenskolan och har en nära kontakt med hemmet. Tillsammans med mentorn har man också utvecklingssamtal en gång per termin.

Som elev på PeterSvenskolan ingår man även i en klass med elever från samma årskurs, där har man den mesta av undervisningen. Här ges man undervisning som passar den nivå som man befinner sig på. I allt arbete på skolan finns en progression där eleven kan utmanas på sin nivå och i sin takt. Det är viktigt att varje elev utmanas till att använda hela sin förmåga.

Elevdemokratin fyller en viktig funktion på skolan. Den bärs upp av ett antal olika råd –  elevrådet, matrådet, musikrådet och idrottsrådet. Vi har även kamratstödjare som har en stor roll i vårt antimobbningsarbete där vissa utvalda elever hjälper lärare med att uppmärksamma det som inte lärarna själva har upptäckt. Detta för att på så sätt förhindra att ett större problem uppstår,

Eleverna har ett stort ansvar för skolans miljö då de både hjälper till praktiskt med städning och också genom att komma med nya idéer och tankar för att förbättra vår arbetsmiljö. Elevrådet och elevskyddsombuden har bland annat varit med och påverkat matserveringen där de kommit med många goda ideér och förslag.

Att ta ansvar

Eleverna i mentorsgruppen hjälper till med mat, disk och städning på skolan. Vi tror nämligen att det är viktigt att lära eleverna ta ansvar för skolans lokaler och miljö. Detta kallar vi för mentorsansvar och är en mycket viktig del i Petersvenskolan. Mentorsansvaret leds av en skolvärdinna och mentor. Att alla på skolan tar ansvar för miljön är självklart för oss. Vi har något som vi kallar för PS-andan. Den betyder mycket för oss som personal och elev på skolan.  I grund och botten handlar det om att vi alla hjälps åt och ställer upp för varandra. Tillsammans är vi starkare.

Du och dina föräldrar är alltid välkomna att hälsa på våra skolor för att själv uppleva vår stimulerande och positiva skolanda. Det spelar ingen roll vilken av våra skolor du väljer att besöka, PeterSven-andan genomsyrar alla våra verksamheter.

PeterSvenskolan grundades 2001 av Peter Björk och Sven Ingvar Nyberg. Sedan 2010 ägs skolan av AcadeMedia. PeterSvenskolorna ingår i Pysslingen förskolor och skolor. Vi har systerskolor i hela Sverige, men varumärket PeterSvenskolan finns i Skåneregionen.

Senast uppdaterad: 2014-09-26