Logoped

6651331

Jag som arbetar som logoped på PeterSvenskolorna heter Cecilia Lööf-Mahler.

Som logoped gör jag kartläggningar av elevers språkliga förmåga. Jag gör också kartläggning av läs- och skrivförmåga hos elever från årskurs 3 och uppåt.

Jag informerar personalen om hur språksvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter yttrar sig i praktiken och hur olika svårigheter påverkar elevens skolsituation. Jag ger också personalen tips om hur de kan underlätta för eleven genom pedagogiska åtgärder och ett medvetet förhållningssätt.

Om man önskar en logopedisk kartläggning görs anmälan via rektor och specialpedagog. Utredningen består av ett inledande samtal med elev och föräldrar, ett antal träffar med eleven där olika tester genomförs, samt en återkoppling till föräldrar och skolpersonal.

Logopeden har tystnadsplikt och hela utredningen är belagd med sekretess. Den återkoppling som sker är en sammanfattning av testresultaten. Denna lämnas skriftligt till föräldrar och rektor.

Önskar du komma i kontakt med mig finns jag på följande kontaktuppgifter:

 

Cecilia Lööf-Mahler, tel 042-176753

cecilia.mahler@petersvenskolan.se

Senast uppdaterad: 2015-01-14