Våra profiler

 

INFORMATION OM PROFILER NYKÖPINGS FRISKOLA / ÖSTRA KYRKOGATAN ÅK 7 – 9

TEATER

Teater handlar om att agera, berätta, framställa, förevisa historier, idéer eller känslor inför en publik. I teaterprofilen tränar vi på grundläggande skådespelarövningar som improvisation, gestaltning, kroppsuppfattning, röst och analys. Vi går igenom dramaturgi och dramats berättarkonst, skriver egna pjäser och dramatiserar olika sorters dramer.

Kursen handlar också om teaterns teknik och scenografi där vi lär oss om ljus och ljud och ser på det sceniska rummets betydelse för föreställningen. Tillsammans kommer vi att sätta upp både stora och mindre föreställningar. I arbetet med en föreställning berör vi områden som organisation, samarbete, komposition och marknadsföring.

Teater handlar också om att komma med idéer, lyssna, prova, tänka, känna och prova igen. I ett teaterarbete är samarbetet och mötet mellan skådespelarna, regissören och publiken som för arbetet framåt.

MÅL OCH KUNSKAPER FÖR PROFILEN TEATER

Syftesmål i ämnet Svenska som är kopplade till profilen teater

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

MUSIK & KÖR

Vi kommer att arbeta med musik på flera olika sätt men framför allt med rösten. Det kommer även finnas möjlighet att jobba med instrument om man kan ett instrument sedan tidigare.

​Att sjunga är att hitta sin glädje i sig själv och tillsammans med andra. När vi jobbar med vår röst i sången utvecklas inte bara rösten och vår musikalitet utan vi stärker även oss själva i grunden och bygger upp vår självkänsla.

Vi kommer att arbeta med rytm, melodi och olika musikaliska symboler och termer. Du kommer att få sjunga/ spela en mängd olika genrer och prova på olika musikstilar

MÅL OCH KUNSKAPER FÖR PROFILEN MUSIK
Syftesmål i ämnet Musik som är kopplade till profilen musik & kör

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

DIGITALT SKAPANDE

I profilen Digitalt skapande utforskar vi olika typer av digitalt bildskapande genom foto, grafisk formgivning och film. I fokus står det visuella berättandet vilket enkelt uttryckt betyder att vi kommunicera, med varandra och vår omgivning, genom de bilder vi skapar.

I dagens samhälle möter vi ständigt bilder, på nätet, i mobilen, genom tv och andra medier. Kunskapen om -och förståelsen kring bilder och hur de fungerar är därför en nödvändig kunskap för alla.

I profilen arbetar vi därför med presentationsteknik och kritiskt granskande av all typ av information. Vem ligger bakom exempelvis en artikel eller film på nätet och vad har den för syfte. Vi tittar också på spelfilm, dokumentärer och serier för att sedan diskutera dem utifrån innehåll, uppbyggnad och betydelse.

Min tanke och förhoppning är att mycket av lärandet ska drivas av elevernas egna initiativ och idéer och delar av innehållet i profilen kan därför skapas i samråd mellan elever och lärare.

MÅL OCH KUNSKAPER FÖR PROFILEN DIGITALT SKAPANDE
Syftesmål i ämnet Bild som är kopplade till profilen digitalt skapande

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

NORMER OCH VÄRDEN SOM ÄR

GEMENSAMMA FÖR PROFILERNA

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

 

MÅL OCH KUNSKAPER SOM ÄR GEMENSAMMA FÖR PROFILERNA

KUNSKAPER FÖR GRUNDSKOLAN 2.2

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GRUNDSKOLAN
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 64

Notice: Undefined variable: aria_req in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 70

Notice: Undefined variable: required_text in /home/pysslingen/stage/wp-content/themes/pysslingen/comments.php on line 86

Skriv en kommentar

Din epost kommer inte publiceras.

*