Grundskolan

På skolan går elever från förskoleklass upp till år 3, en klass i varje årskurs. Vår förskoleklass, Kobben, leds av engagerade pedagoger varav två är utbildade förskollärare.

Bild9 Bild21 Bild22Bild8

I år 1,2 samt 3 arbetar en utbildad lärare samt en fritidskontakt/pedagog sida vid sida under hela skoldagen.

Bild7  Bild6  Bild2  Bild3
Pedagogisk idé och arbetssätt
Barnen som går hos oss är i sitt första skede i skolans värld. Att skapa lust och mening för det fortsatta lärande är viktigt – att ge eleverna självkänsla och självförtroende samt en medvetenhet kring sin egen inlärning. Vi jobbar med hela barnet hela dagen. Alla situationer som barnen deltar och engagerar sig i ger erfarenheter och kunskaper och bidrar till barnets helhetsutveckling. Vi strävar efter att sudda ut gränserna mellan undervisning, raster och fritids.

Vi värnar om tryggheten i skolan – en trygg elev är mer mottaglig för lärande och ny kunskap. Den Årliga planen gällande likabehandling och kränkningar används aktivt i vardagen tillsammans med de rutiner som beskrivits där. Vi har kompisplan och kompisstödjare som arbetar tillsammans. Det finns ett elevråd där klassernas representanter får möjlighet att diskutera och komma med åsikter. Vi har Tillsammansdagar för att stärka bandet mellan klasserna men också i syfte att lära barnen hur de själva agerar och är när de arbetar i grupp. Vad är viktigt för att jag ska lära mig och hur och med vad kan jag bidra till gruppen?

Inför höstterminen 2014 lanserade Pysslingen Skolor en Läsa-skriva-räkna-garanti. Grunden i detta arbete är screening av elevernas kunskaper och färdigheter varje läsår, för att rätt stödinsatser snabbt ska kunna sättas in. Alla Pysslingens skolor använder sig av samma tester, som är framtagna av en grupp specialpedagoger och speciallärare inom Pysslingen Skolor.

Bild27 Bild28 Bild33

Vi har fokus på matematik och språk. I förskoleklassen använder vi Bornholmsmodellen som ett verktyg för att medvetandegöra och stimulera barnens nyfikenhet och intresse för läsning. Under året gör vi diagnoser som ger oss en bild av barnens läsutveckling. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska ha knäckt läskoden så tidigt som möjligt då det är en viktig förutsättning för vidare kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Vi sätter in stödåtgärder för de barn som behöver det. I matematik växlar vi mellan teori och praktik, i matterummet arbetar vi praktisk och upplevelsebaserat och ibland i mindre åldersblandade grupper. Vi lägger vikt vid begreppen i matematiken för att alla ska ha förståelse för dess innehåll. 2+2 är viktigt, likaså förståelsen för användningen av matematikens olika delar för att skapa mening för lärandet.

Vi är den lilla skolan där alla känner alla och där barnen får utvecklas utifrån var de befinner sig just nu.

Senast uppdaterad: 2015-01-30