Förskolan

Nacka Strands förskola består av fem basgrupper fördelat på tre team:

Kludden (Klippan & Udden)
Storholmen (Storskär & Holmen)
Skäret (5-åringar, i skolans lokaler)

social_image543704b5959d2  Bild12 Bild15

Inom varje team samarbetar vi mellan basgrupperna för att kunna erbjuda barnen det de har behov av, samt för att ge förutsättningar för att alla barn och pedagoger ska känna varandra inom teamet. Detta för att vi ska kunna se hela barnet hela dagen. För att vidga barnens vyer, öva tekniker samt att lära sig nytt har vi fasta aktiviteter vissa dagar. Rörelsepass, skapande och skogsutflykter är exempel på sådant. Dessa ges också utrymme att utvecklas vidare i den fria leken och i barnens egna val.

Förskolans pedagogiska idé
På Nacka strand är vi medforskande pedagoger som är lyhörda medupptäckare i allt det barnen gör, säger och upplever. Vi är där barnen är! Vi ser barnet hela dagen och vi ser alla situationer som en möjlighet till ett lekfullt lärande. Vi fokuserar på att medvetandegöra matematiska begrepp, språk och rörelse genom lek, aktiviteter och de dagliga rutinerna. Barn är kompetenta, får de tid och lugn att utveckla olika förmågor finns det inga gränser för vad barnen kan klara alldeles på egen hand. Vad, när och hur beror på barnens ålder samt mognad och vi följer en röd tråd i vårt lärande för våra 1-åringar upp till våra 5-åringar.

Arbetssätt kopplat till idén
Vi använder oss av metoderna  ”fast och rörlig pedagog” och ”slussystem” för att kunna erbjuda barnen lugn och närvaro i alla situationer. Detta också för att kunna handleda och se varje situation som en möjlighet till lärande. Vi använder FIRO-teorin för att föra barngrupperna framåt och för att förstå vad vi som pedagoger behöver fokusera på för att få en harmonisk grupp där individen kan vara sig själv och utvecklas.

Lärmiljö kopplat till idén
Hos oss ska lärmiljön vara inbjudande och tydlig så att barnen ska kunna vara självgående och på så sätt kunna påverka sin egen vardag. Varje avdelning bygger på ”fyra hörn”. Varje hörn har ett tydligt syfte och är anpassat till respektive grupp utifrån behov, ålder och intresse.

Trygghet, trivsel och delaktighet
Vår idé och arbetssätt skapar förutsättningar för att varje barn ska känna sig betydelsefull för vår förskola. Vi tar tag i saker som sker, inkluderar vårdnadshavare om nödvändigt och låter barnen bearbeta saker som skett både individuellt och i grupp.

social_image543704b3acf19

Senast uppdaterad: 2014-11-11