Praktisk information

Anställda
På Myrängsskolan och skola är vi ca 25 anställda.

APT (arbetsplatsträff)
En gång i månaden har all personal APT (personalmöte). Dessa dagar stänger vi kl 15:45. Alla datum för läsårets APT möten går att hitta i kalendariet som går ut till alla föräldrar vid skolstart.
Arbetslag
I skolan har 3 arbetslag; Regnbågen (fsk-åk 1), Färglådan (åk 2-3) och köket. Arbetslagen träffas en gång i veckan där de gemensamt planerar verksamheten.
Arbetsplaner
Våra arbetsplaner är vår pedagogiska planering för verksamheten. Alla olika arbetsområden har en egen arbetsplan.

Arbetssätt
På Myrängsskolan arbetar vi med ett tematiskt arbetssätt. I temat jobbar barnen med NO- och SO-ämnena samt de estetiska ämnena. Detta sker genom dels arbete i basgrupp men också i verkstäder (se verkstäder)

Avdelningar

Regnbågen (fsk-åk 1) Orange, Turkos och Lila
Färglådan (åk 2-3) Röd, Grön och Blå

Bibliotek
Alla barn på Myrängsskolan får varje termin göra besök på Huddinges bibliotek.  De barn som går i årskurs 2 får varje år åka på bokprat på biblioteket. På skolan har vi också ett  mindre bibliotek som vi kallar bokrummet där barnen i mindre grupper kan sitta och läsa.

Bilder
Vi använder ofta kameran för att dokumentera det barnen gör på skolan och på fritids. Alla föräldrar får, när deras barn börjar på skolan, fylla i en samtyckesblankett om hur skolan har rätt att använda bilderna på barnen.

Cirklar
Skolan har utformat tre stycken cirklar som vi använder som ett didaktiskt redskap i arbetet med barnen. Det finns en cirkel för matematik, en för svenska och en för det sociala. I varje cirkel finns det tårtbitar med nyckelord/begrepp som  hela tiden konkritiserar för barnen vad vi gör och varför vi gör det.
Festina Lente
Är ett läsprojekt som barnen från årskurs 1 får ta med hem. Det går ut på att barnen dagligen läser en kort stund samt skriver/skriver av i en skrivbok. Vi på Myrängsskolan ser stora vinster i att barnen kontuerneligt läser och skriver en kort stund varje dag och att projektet har stor inverkan på barnens läs- och skrivutveckling.

Fritids
Fritids startar varje dag efter mellanmålet som är 14.00 (undantag onsdag och fredag då fritids startar vid 13.30).Varje dag kl 14.45 har alla barn på fritids tillsammans en samlig på trappan, där presenteras de pedagogledda aktiviteter vi har (2-3 st varje dag) men självklart erbjuds också barnen att leka fritt. Alla pedagoger på Myrängsskolan arbetar på fritids då vi vet att lärande sker under hela dagen. Vilka aktiviteter som erbjuds kan man ta del av på våra fritidstavlor som finns placerade på flera ställen i skolan.

Frukost
Frukost serveras i matsalen mellan kl. 06.45 – 07.20. Den pedagog som öppnar äter även frukost tillsammans med eleverna.

Frukt
Då barnen är igång under hela dagen så tycker vi det är bra om de har med sig en frukt för att fylla på energin mellan måltiderna.

Föräldrainformation
Vi använder oss av vertyget Unikum där vi bloggar ut informationen / veckobrev. Varje vecka anslår vi via fritidstavlorna vad som händer på fritids under veckan.
Föräldramöte
Har vi ca en gång per termin. Formen på föräldramötet kan variera. Vanligtvis har vi ett informationsmöte på hösten följt av ett öppet hus på våren.
IKT
Informations och kommunikationsteknik är en del av dagens samhäälle. Vi behöver kunna använda teknologin för att kommunicera, få information, lära oss, kunna delta i den demokrati vi lever i. Vi vill ge barnen de bästa förutsättningarna att förstå den tekniska omvärlden omkring sig, både ur ett tekniskt perspektiv men ocksåa utifrån vår värdegrund.
Integrering
På Myrängsskolan arbetar vi med åldersintegrering i åk 2-3 då vi ser stora vinster i att barnen lär av varandra och att kunskapsutvecklingen är individuell för varje barn och inte tillhörande ålder.
Kalendarium
Inför varje läsår går det ut ett kalendarium med alla viktiga datum för hela året. De viktiga datumen går även ut i våra Myrängsblad och veckobrev.
Klagomål
Klagomål på utbildningen från kund kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Kontaktuppgifter till respektive rektor tillika förskolechef hittar du på varje enhets hemsida på stage.pysslingen.se

Om klagomål av någon anledning inte kan lämnas till respektive rektor tillika förskolechef, hör av dig till Pysslingens huvudkontor 08-451 54 00 ellerinfo@pysslingen.se för kontaktuppgifter till ansvarig regionchef.

Önskar du plats på vår skola, vänligen tag kontakt med ossmyrangsskolan@pysslingen.se
Kök
I köket arbetar vår kock Christer Ekström och Åsa Westin som bjuder på nyttiga smakupplevelser från alla världens hörn.

Ledighet
Vid ledighet så fyller man i en ledighetsansökan Det är skolans rektor som beviljar ledigheten.
Ledningsgrupp
Ledningsgruppen består av arbetslagsledare och rektor. Ledningsgruppen hanterar övergripande frågor om verksamheten samt de frågor som kommer från arbetslagen.
Årliga planen
Skolan har under vt-14 reviderat och utvecklat skolans årliga plan.

Lov
Under alla lov så finns möjlighet för barnen att gå på fritids. Alla föräldrar fyller i barnens eventuella tider eller ledighet i blanketter som går ut innan varje lov.
Lugna stunden
På Myrängsskolan startar vi alltid dagen med en lugn stund innan våran lässtund vid 8.00. Vi tycker att barnen behöver en lugn start på sin dag för att orka hela dagen.
Lässtunden
Kl 8.00 börjar skoldagen på Myrängsskolan. Då är det lässtund för alla barn. Detta kan se ut på olika sätt, barnen blir mötta där de är i läsutvecklingen, antingen genom att läsa själva eller lyssna på högläsning.
Matsedel
Varje måndag då veckobrevet kommer anslår vi även veckans meny.

NKI (Nöjd kundindex)
En undersökning som går ut till föräldrarna en gång per läsår. Utifrån svaren på denna undersökning så utvärderar vi varje år verksamheten. Denna enkät görs inom alla Pysslingens enheter.

Rastaktivism
Om man slår ihop all tid som barnen har rast på en vecka så är det ungefär lika lång tid som en hel skoldag. För många barn är den tiden den bästa tiden i skolan, men inte för alla. Vissa har svårt att hitta in i leken, komma på vad man ska göra, eller hitta en kompis att leka med. Precis som vi på fritids har många styrda aktiviteter för de barn som behöver vara nära en vuxen eller på annat sätt behöver hjälp att komma in i leken har vi numera en eller flera små rastaktiviteter på vår förmidagsrast. Det kan till exempel vara att man tillsammans med en rastaktivist (vuxen) och andra barn leker en lek tillsammans, eller testar att spela ”frisbeegolf”. Rasten är viktig!

Rektor
Åsa Bauermeister
asa.bauermeister@pysslingen.se

Tel: 070-210 68 87

Sjukdom/sjukanmälan

Sjukanmälan görs via sms eller samtal till skolan: 070-754 71 57

Skolhälsovård
Vår skolsköterska Diana finns på skolan varje torsdag och fredag.
Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, trygghetsteamansvarig samt specialpedagog. Vid varje tillfälle deltar även en psykolog.

Sociala cirkeln
Är något vi arbetar med varje dag på Myrängsskolan på olika sätt. Detta värdegrundsarbete sker under hela dagen, från morgon till fritids, på såväl lektioner som på raster. Förutom det dagliga arbetet med detta möts barnen åldersintegrerat för att prata om värdegrundsfrågor som t ex hur man gör om någon känner sig utanför. Detta sker genom bl a lekar diskussioner och samarbetsövningar.

Storsamling
Alla barn och vuxna samlas i gympasalen en gång i månaden och berättar för varandra vad vi gör i verksamheten. Vi sjunger och de barn som vill får komma fram på vår scen och visa upp något han eller hon har gjort i exempelvis temat.

Studiedagar
Vi stänger skolan ett par dagar / läsår. Vilka datum det avser står angivet i kalendariumet. Är man i behov av omsorg under studiedagarna meddelar man skolan detta senast 2 veckor innan.

Telefoner

Telefontid har vi mellan 06.30 -8.30 samt mellan 14.00–17.30 dvs. på fritidstid
Färglådan: 08-608 34 55
Regnbågen: 08-608 34 57

Tematiskt arbete
På Myrängsskolan så arbetar vi utifrån ett tematiskt arbetssätt . Pedagogernas roll blir bland annat att väva in alla skolämnen i det valda temaområdet så att barnen får en helhetsbild i sitt lärande. Årets tema är Vintergatan.

Trygghetsperiod
I uppstarten av varje termin så har vi något vi kallar för ”trygghetsperioden”. I Trygghetsperioden så arbetar vi med gruppdynamik och utgår från den sociala cirkeln (se cirklar).

Trygghetsteamet

På skolan arbetar vi dagligen aktivt med det förebyggande arbetet när det gäller mobbing, diskriminering och annan kränkande behandling. På skolan har vi en pedagog som är ansvarig för trygghetsfrågor som även ingår i elevhälsoteamet.

UNIKUM

Är ett verktyg som alla förskolor och skolor inom Pysslingen använder sig av. Där bloggar vi information, barnens utvecklingsplaner etc. För mer information, gå in på: http://www.unikum.net

Upplevelse
I uppstarten av varje nytt tema så får barnen vara med om en upplevelse där barnen får det nya temat presenterat för sig av oss pedagoger på ett roligt sätt, oftast i form av en teater.

Uppsamlingsplats
Om något larm på skolan går så har vi fotbollsplanen som uppsamlingsplats.

Uteklassrummet
I skolans närområde har barnen tillsammans med pedagogerna byggt ett uteklassrum där vi tillbringar en viss tid av verksamheten. Dit får barnen gå och ha lektioner i allt från matte och svenska till friluftsliv. Att få byta miljö och arbeta praktiskt i våra olika ämnen är mycket uppskattat av barnen. Uteklassrummet används också flitigt på fritidstid.

Verkstäder
En del av temaarbetet är att barnen får arbeta i verkstadsgrupper. Vi har fem verkstäder; Konstverkstaden, Slöjdverkstaden, Teknik och konstruktionsverkstaden, Experimentverkstaden samt 6-årsverkstaden. Under året går barnen i åk 1-3 igenom alla de olika verkstäderna. I de olika verkstdäerna arbetar barnen mot målen i de estetiska ämnena. 6-åringarna arbetar i sin verkstad under hela året.

Vision
Myrängsskolans vision är ”Hela barnet, hela dagen”.

Öppettider

Skolan öppnar 06.30 och stänger 17.30

Senast uppdaterad: 2015-02-05