Vår pedagogiska tanke

Barnen i centrum
Förskolan Mölnlycke International arbetar för kvalitet, barns lärande och betonar lekens betydelse, utifrån Läroplanen för förskolan Lpfö-98/10. På varje avdelning finns en ansvarig förskollärare. Vi vill självklart att lek och glädje ska vara det som driver barnen framåt. Att varje barn ska trivas, ha roligt och utvecklas är varje pedagogs mål. Vi lägger stor vikt vid att miljön ute som inne ska vara tilltalande, flexibel och tillgänglig. Detta uppnår vi genom att göra barnen delaktiga, vara lyhörda för deras önskemål och se deras kompetenser. Att pedagogerna utformar verksamheten så att barnens tankar, idéer och upplevelser står i centrum anser vi vara något av det viktigaste att ta tillvara på.

Vår pedagogiska1

Början på det livslånga lärandet

Vi pedagoger är medvetna om att intresset för och grunden till läsning, skrivande samt matematikutveckling börjar redan i förskolan – genom samtal om bokstäver, rim, ramsor, fonemlekar, räkna, sortera, bygga, kategorisera, mäta osv. En bra grund underlättar oerhört för den fortsatta kunskapsutvecklingen. Att kunna dra egna slutsatser, reflektera, tänka logiskt, uppskatta och analysera är viktigt för att kunna tillägna sig mer kunskap. Vi strävar efter att hela tiden se olika situationer som lärandetillfällen. Vi anser att det är viktigt att ta tillvara på barnens nyfikenhet och använda leken till något som kan få barnen att utvecklas. När vi bygger med klossar: Vilka former och färger har vi använt? Vad händer om vi ställer den här stora klossen ovanpå den lilla? Hur många klossar brett är det här bordet? Hur många klossar hög är du?

Vi ser till att barnen får dela med sig av sina tankar och lära av varandra, i en förskola där barnen uppmuntras att prata med varandra, ställa frågor och undersöka det de är intresserade av.

Vår pedagogiska2Vår pedagogiska 3 Vår pedagogiska4

Senast uppdaterad: 2014-09-25