Naturvetenskap

Utomhuspedagogik

Milstensskolan är omgiven av skog och grönområden. Det är därför lätt och naturligt att förlägga viss del av undervisningen utomhus. Vi lär med hjälp av alla våra sinnen och i undervisningen utomhus kan vi komplettera den kanske mer teoretiska undervisningen i klassrummet med upplevelse och mer praktisk tillämpning ute i naturen. Inom utomhuspedagogiken arbetar vi oftast ämnesövergripande, dvs vi integrerar flera ämnen i undervisningen.

Vi har personal med särskild utbildning för utomhuspedagogik och under höstterminen 2011 så har de flesta pedagoger som arbetar i förskoleklass till årskurs 6 deltagit i sådan fortbildning.

LEGO Education Center

På Milstensskolan har vi som enda skola i Täby ett fullskaligt LEGO Education Center.
Materialet består av tre olika Legomoduler:
Vetenskap och teknik, Mindstorms Education och eLAB.

Alla elever från förskoleklass upp till år 9 arbetar med Lego Education efter sin egen nivå. Skolans elever inspireras till att använda sin kreativitet och naturliga nyfikenhet genom att skaffa sig egna erfarenheter utifrån sitt arbete. Vi använder oss av ett naturvetenskapligt arbetssätt: eleverna ställer en hypotes, utför uppgiften, noterar resultatet samt reflekterar över vad som hänt och varför. I ett vidare perspektiv funderar och utför eleverna sina egna lösningar på uppgifterna samt utformar egna uppgifter.

Vårt LEGO Education Center låter eleverna arbeta med ett flertal moment från kursplanens mål för matematik, NO och teknik. Samarbete och kommunikation är ledord inom allt LEGO-arbete.

Vetenskap och teknik: Eleverna arbetar två och två där varje barn bygger sin del och sedan sammanfogar dem till en gemensam konstruktion. Därefter funderar eleverna över, testar och observerar vad som händer då olika element förändras eller byts ut.

MINDSTORMS Education: Den nya generationen av programmerbart LEGO har fått namnet MINDSTORMS Education. Eleverna använder här både med LEGO och datorn i sitt arbete. Datorn används till att programmera och styra NXT-roboten. Roboten kan utrustas med olika typer av sensorer som t ex tryck-, ljus- och ultraljudssensor som hjälp för att utföra uppgifterna.

eLAB: Här undersöker de äldre eleverna energibegreppet, energikällor, elektricitet samt miljö. eLAB modellerna förklarar principerna för energi genom enkla demonstrationer.

Profilval åk 6-9 Naturvetenskap/matematik

I den här fördjupningen arbetar vi med biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. Inom matematik får eleverna arbeta med att lösa svårare tal, analysera sina svar, fundera på om svaret är rimligt samt träna på härledning av matematiska bevis. Tyngdpunkten inom NO och teknik blir att programmera robotar med Lego, förstå atommodellen och andra förklaringsmodeller, arbeta med energibegreppet och människokroppen. En hel del laborationer ingår. Det här profilvalet ger spetskunskaper inom de ämnen som ingår.

Senast uppdaterad: 2014-09-15