Praktisk information

Arbetslag
Elever och lärare är organiserade i arbetslag där alla samarbetar för elevernas bästa. Vi har fyra arbetslag: 0-1, 2-3, 4-5 och Fritids. Arbetslagen är uppdelade i två spår, grönt respektive blått. Vilket spår eleven blir placerad i är upp till lärarna att bestämma tillsammans med rektor.

Arbetspass
Dagen börjar med en samling, då vi går igenom dagens arbete. Under förmiddagen behöver eleverna få möjlighet att utveckla sin koncentrationsförmåga genom ett arbetspass som varar i cirka tre timmar (årskurs 0-3 klockan 8.10 – 11.15 och 4-5 från kl. 8.30). Eleverna i årskurs 0-3 kan ta en frivillig rast mellan klockan 9.55 – 10.15. Efter lunchrast har eleverna arbetspass fram till skoldagens slut.

Besökare
Föräldrar är välkomna att besöka skolan under skoltid. Ta kontakt med barnets lärare för att komma överens om lämplig tidpunkt. 

Bibliotek
Skolan har ett mindre bibliotek som barnen lånar böcker ur dagligen. Eleverna är fria att låna och läsa böcker inom skolans väggar. Vårt skolbibliotek är anslutet till Dantek. Vi har även tillgång till det nätverksbaserade NE (nationalencyklopedin).

Blanketter
Blanketter för olika ändamål går att finna här på vår hemsida under rubriken Blanketter eller i pappersvariant på expeditionen. Observera att ett stort antal blanketter är obligatoriska och kräver en underskrift i original.

Cykling
Cykling/sparkcykling till och från skolan, se under policy (nederst i detta dokument).

Elevråd
Elevrådet består av två representanter från varje klass. Elevrådet träffas en gång per månad och leds av en lärare samt rektor.

Extranyckel
Extranyckel och larmkod finns på expeditionen och rekvireras i förväg om man behöver komma in i skolan då den är stängd. Den som rekvirerat nyckeln blir personligen ansvarig för att skolan larmas på ett korrekt sätt.

Fritidsverksamhet
Vårt fritidshem har öppet mellan klockan 7.30 och klockan 17.30.
Varje familj fyller i ett schema för barnets vistelsetider. Behöver tiderna ändras ska detta göras i god tid. Fritidsavgiften fördelas på tolv månader och betalas månadsvis via autogiro. Vid behov kan fritids vara öppet från 6.30 till 18.30. 

På morgonen tas eleverna emot av en pedagog utomhus fram till klockan 8.10, då skolan börjar. Vid hämtning  ber vi er (av säkerhetsskäl) att hämta ert barn personligen och vara noga med att meddela fritidspersonalen när ni går iväg med barnet. Meddela oss alltid i förväg om någon annan hämtar. Vi kan inte lämna iväg ert barn med någon annan om vi inte först fått ert medgivande. Blir ni av någon anledning försenad, vänligen ring och meddela oss detta. 

En gång per månad (när vi har personalkonferens) samt dag före röd dag stänger fritids klockan16.00. Vi ber er att respektera våra öppettider, då vi har anpassat bemanningen efter dessa.

Frukt
Om ni så önskar kan eleverna ha med sig en frukt till skolan varje dag. Eleverna kan behöva ett näringstillskott under förmiddagen om de ätit en tidig frukost. Skolan serverar frukt till de barn som är kvar länge på fritids.

Frånvaro
All frånvaro meddelas senast klockan 8.10 på morgonen på telefon 08- 556 345 61 eller via SMS 076 -142 3714. Är eleven frånvarande utan att skolan är informerad görs ett kontrollsamtal vid den första rasten klockan 10.00. Observera att det är föräldrarnas ansvar att anmäla frånvaro.

Försäkringar
Alla elever är försäkrade under skoltid enligt avtal mellan Stockholms stad och ERV Försäkrings AB. Vid olycksfall är det föräldrarnas ansvar att kontakta försäkringsbolaget för reglering.

Föräldraförening
Lögarebergets Montessoriskola har en mycket aktiv och stödjande föräldraförening med en egen hemsida

http://www.logareberget.se. Vi rekommenderar alla föräldrar att anmäla sig till den. Föräldraföreningen är remissinstans åt skolan. När skola och föräldraförening gemensamt fattar ett policybeslut ska detta beslut gälla samtliga elever och föräldrar.

Föräldramöte
Varje arbetslag har ett ordinarie föräldramöte per läsår. Vid behov kallar rektor till extra föräldramöten. Datum för föräldramöten meddelas i skolans veckobrev.

Hälsofrämjande skola
Lögarebergets Montessoriskola strävar efter att erbjuda eleverna nyttig mat och dryck. Vi vill uppmuntra till en hälsosam livsstil avseende kost, motion, sömn samt psykiskt välbefinnande.

IUP – Individuella Utvecklingsplaner
Varje elev har en individuell utvecklingsplan till hjälp för att utveckla sitt lärande och som stöd för utvärdering och reflektion. Den individuella utvecklingsplanen skrivs i samarbete mellan elev, lärare och förälder i Unikum och gäller tills en ny plan skrivits.

Klasser
Varje arbetslag är uppdelat i två spår eller klasser; gröna och blå. Klasserna är grundade på åldersblandning av två årskurser; 0-1, 2-3 och 4-5. Eleverna arbetar både horisontalt, tillsammans med sin egen åldersgrupp, och vertikalt, tillsammans med yngre eller äldre elever.

Klotter och förstörelse
Om klotter eller förstörelse inträffar regleras det av policyn.

Kläder
Eleverna bör ha oömma kläder för inom- och utomhusvistelse samt ett par tofflor eller inneskor med sig.

Fritidsbarnen behöver även ha:

– ett ombyte kläder (underbyxor, strumpor, byxor och tröja).

– en varm tröja

– stövlar och regnkläder

Kontaktinformation
Information om skolan finns huvudsakligen på skolans hemsida som uppdateras regelbundet. Information skickas även via Unikum (lärarnas veckobrev och rektors månadsbrev t ex.). Information från föräldrar till skolan sker helst via mail, men även muntligen, via telefon, inlämning av skriftliga meddelande till expeditionen eller via vanlig post.

Kvalitetssäkring
Pysslingen har ett avancerat utvärderings- och kvalitets-säkringssystem som vi använder årligen, både för pedagoger och för föräldrar, kallat NMI och NKI. Båda undersökningarna utvärderas också centralt på Pysslingen och ligger till grund för skolans verksamhetsplan. Vi ser gärna att föräldrar engagerar sig genom ett högt deltagade i dessa undersökningar.

Kvarglömda kläder
Kvarglömda kläder och skor förvaras i uteförrådet. Under varje skollov töms backarna och innehållet skänks till behövande. Vi meddelar i god tid innan detta sker. Skolan ansvarar inte för kvarglömda kläder eller försvunna tillhörigheter.

Ledighet
För ledighet sker ansökan på särskild blankett som finns för utskrift under rubriken Blanketter här på hemsidan. Observera att enskild elev endast beviljas för högst 10 dagar ledigt per läsår. Läraren tillstyrker och rektor beslutar. Vid upprepad ogiltig frånvaro anmäls ärendet till Stockholms kommun. Skolan beviljar ej ledigheter under de nationella proven i årskurs 3 samt vid de två inskolningsveckor som äger rum i maj månad.

Leksaker
Förhållningssätt till leksaker i skolan, se under policy.

Lunch
Maten lagas på plats av vår kock och serveras dagligen till alla elever klockan 11.30. Lunchen intas i klassrummen. Pedagogerna äter tillsammans med eleverna. Efter lunchen har eleverna lunchrast utomhus. Önskemål om särskild mat på grund av matallergier eller överkänslighet för ett specifikt födoämne måste verifieras med ett läkarintyg som inlämnas till vår skolsköterska. Detta är obligatoriskt.

Läromedel och material
En Montessoriskola har material av olika slag; praktiskt, sensomotoriskt, material för träning av grace och artighetsövningar, samt olika former av läromedel. Alla läromedel ska hanteras med stor varsamhet både under och efter skoltid. Se vidare under policy.

Läroplan
Lögarebergets Montessoriskola följer den svenska Läroplanen för Grundskolan (Lgr11). Läroplanen finns att läsa på nätet, i Unikum eller går att beställa inbunden via Skolverket. Vad eleverna ska studera är alltså reglerat och inte förhandlingsbart. Utöver läroplanen arbetar vi utifrån styrdokument från staten, kommunen, skolföretaget och Lögarebergets Montessorikursplan.

Läsår
Skolan följer i stora drag Stockholms kommuns läsårsdata. Mer detaljerad läsårsdata finns på hemsidan under rubriken Kalendarium. När så är möjligt, håller fritids stängt fyra veckor varje sommar. Behov av barnomsorg under den tid fritids är stängt anmäls till rektor som ordnar plats på annan enhet inom företaget.

Läxor
Angående läxor se under policy.

Matsäck
Matsäck kan förekomma vid enstaka utflykter. Detta meddelas i förväg via veckobreven. Vi ser gärna att Ni undviker att barnen har med sig läsk, chips eller godis i matsäcken, då skolan försöker att hålla en hälsosam profil. OBS! Vi har nötförbud pga allergirisken.

Mellanmål
Mellanmål serveras mellan klockan 14.00 och 15.00. Då skolan försöker att hålla en hälsosam profil så undviker vi sockrade måltider i möjligaste mån.

Mobiltelefon
Angående mobiltelefoner i/på skolan se policy.

Montessoripedagogik
Som förälder på Lögarebergets Montessoriskola bör man sätta sig in i Montessori-pedagogiken. En bra grundbok är ”Montessoripedagogik i förskola och skola” av Marie Smeds och Kristina Wennerström.

På hemsidan finns ett enkelt FAQ (Frequently Asked Questions).

Ordningsregler
Skolans ordningsregler är framtagna i en demokratisk process där eleverna är delaktiga i varje moment. Ordningsreglerna uppdateras årligen och kommuniceras regelbundet.

Parkering
Observera att Traktörsgränd har förbjuden infart under hela skoldagen, 7.30-16.00, på grund av elevsäkerhetsskäl. Parkeringen är endast till för personalen. Det går bra att parkera på Mälarhöjdsvägen och promenera upp med barnen.

Planering
Lögarebergets Montessoriskola arbetar enligt Montessoripedagogiken där eleverna tidigt tränas att ta ansvar för sin inlärning. Inom ramen för kursplanen kan de, tillsammans med sin mentor, välja när och hur de ska arbeta med olika moment. När ett moment är färdigt görs en utvärdering som sedan ligger till grund för nästa planering.

Planeringsbok
Varje barn har sin egen planeringsbok där de för in sin planering tillsammans med sin mentor. Barnen planerar sina arbetspass som omfattar alla de olika ämnen som eleven har i just den årskursen. Föräldrar förväntas följa med i sina barns planeringsbok.

Raster
På förmiddagarna har eleverna i årskurs 0-3 möjlighet att ta en utomhusrast mellan klockan 9.55 och 10.15. Gemensam utomhusrast tar alla direkt efter lunch. Skolpersonal finns alltid ute på rast. Om problem uppstår ska eleverna vända sig till närmaste vuxen.

Schack
Ibland kan skolan ha upplåtit lokalen för en intresseorganisation som t ex en schackklubb. Deltagande i sådana aktiviteter är helt frivilliga och ligger utanför skolans ansvar. Inga föreningar kommer in i skolan om vi inte anser att de är seriösa.

Skolhälsovård
Skolhälsovården omfattar skolsköterska, skolläkare, kurator och skolpsykolog. Skolsköterskan är verksamhetsansvarig för skolhälsovården och finns på plats två dagar i veckan. Skolkurator finns i skolan en dag per vecka. Skolläkare och skolpsykolog finns också att tillgå, men är inte här lika ofta.

Sociala aktiviteter
Skolan försöker nu och då, om intresse finns, ordna festliga evenemang, föreläsningar, kurser mm. Ibland anordnas aktiviteterna av föräldraföreningen. Vårt mål/ tanken är att aktiviteterna bidrar till en ökad gemenskap och vi ser gärna en stor uppslutning för barnens skull.

Utvecklingssamtal
Skolan kallar till utvecklingssamtal. I samtalet deltar barn, föräldrar och ansvarig pedagog (mentor). Varje part har lika stor del i utvecklingssamtalet, som ligger till grund för barnets individuella utvecklingsplan, IUP. Inför samtalet förväntar vi oss att föräldrar har förberett sig genom att ha studerat sitt barns IUP och fyllt i aktuella formulär på Unikum.

Även fritids erbjuder utvecklingssamtal under samma period som skolan.

Se individuella utvecklingsplaner.

Skolan använder Unikum, ett webbaserat instrument för IUP, som används för att synliggöra elevernas inlärning. Genom detta får vi en bättre möjlighet till ett långsiktigt perspektiv på elevernas lärande.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan för Lögarebergets Montessoriskola i form av ett styrkort finns att läsa på vår hemsida under rubriken ”Utveckling framåt”.

Värdegrund

Lögarebergets Montessoriskolas värdegrund går som en röd tråd genom verksamheten och utgör grunden för den anda som vi vill uppnå på skolan. Värdegrunden står att finna i läroplanen Lgr 11 och utgår från de demokratiska värden som vårt samhälle bygger på. Skolan är mycket noga med att alla de beslut som fattas i demokratisk anda också efterföljs.

Värdesaker
Om elevers värdefulla föremål se policy.

Årlig plan mot diskriminering/kränkande behandling
Skolan har en plan enligt lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling. Vi behandlar alla lika oavsett härkomst, ålder, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, utseende eller yrke. Den finns på vår hemsida.

POLICY-DOKUMENT

Cykling
Skolan har, tillsammans med Föräldraföreningen, bestämt att enbart elever som går i årskurs fem får cykla till och från skolan, då omgivningen enbart består av större vägar. Kom också ihåg att: Alla barn under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Så säger lagen som trädde i kraft i januari 2005. Se http://www.transportstyrelsen.se.

Klotter och förstörelse
Klotter saneras omedelbart. Om en elev på skolan klottrat på, eller förstört något av skolans egendom, informeras föräldrarna och blir debiterade kostnaden för sanering och reparation.

Leksaker
Eleverna ska inte ta med sig leksaker till skolan. Det finns utrustning för lek på skolan i enlighet med Montessoripedagogiken. Enskilda dagar erbjuds eleverna att på fritids, på en s k leksaksdag, ta med en leksak. Skolan ansvarar inte för försvunna leksaker som medtagits till skolan.

Läromedel och material
Material eller läroböcker som hanterats ovarsamt eller förstörts debiteras eleven oavsett anledning. Om en lärobok försvinner debiteras en ny bok.

Läxor
Det finns obligatoriska läxor som ges till samtliga elever. De ges från en vecka till en annan och kan planeras i god tid. Så finns det individuella läxor som varje elev kan ta eller få utifrån sin egen planering. Efter en längre frånvaro kan en elev behöva arbeta ikapp genom att ta extra läxor under en tid. Det är skolans pedagoger som beslutar om elevens behov av läxarbete.

Mobiltelefon
Om elev har med sig en mobiltelefon skall den förvaras på ljudlöst i elevens skolväska. Skolan ansvarar inte för försvunna eller förstörda mobiltelefoner. På skolan finns telefon där vi under hela dagen kan ta emot samtal och där elever har möjlighet att ringa ifrån.

Observationer
Skolan är i första hand elevernas arbetsplats. Ibland kommer vi dock att ta emot besökare för att observera vår verksamhet. På en Montessoriskola finns det vissa regler för besökare; bland annat önskar vi att de undviker att ta kontakt med eleverna under deras arbetstid. Man bör heller inte sätta sig och hjälpa sitt eget eller andras barn, men man är däremot välkommen att svara på elevernas frågor.

Sjukdom
Personalen har rätt att ringa efter föräldrarna och skicka hem barnen när de blir sjuka eller om de anser att barnen är för sjuka för att vistas på skolan, alternativt utgör en smittorisk för övriga.

Ledighet
Annan ledighet (läkar- eller tandläkarbesök) förläggs i möjligaste mån utanför skoltid. Om inte är det viktigt att meddela klasslärare/mentor i förväg, då klassen kan ha en aktivitet planerad utanför skolan vid den tid barnet skulle behöva hämtas eller lämnas.

Värdesaker
Undvik att ta med värdesaker till skolan. Om eleven behöver ha med någon värdesak ska denna förvaras hos personalen under skoldagen. Exempel på värdesaker är pengar, busskort, mobiltelefoner, nycklar mm. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Senast uppdaterad: 2014-11-24