Praktisk information

Allergi:
I samband med skolstart får du en blankett som du ska fylla i om ditt barn har någon allergi. Därefter begär skolhälsovården ett intyg på barnets allergi. Du som förälder ska informera berörd personal om vad ditt barn är allergisk mot samt om barnet har eventuella akutmediciner och hur de ska användas. Vid födoämnesallergi är det viktigt att du tar kontakt med skolmåltidspersonalen. Arbetslag: På Juringe Förskola och Skola finns 3 arbetslag från F-5. Arbetet i arbetslagen samordnas av en arbetslagsledare, (en person från varje arbetslag), som ingår i ledningsgruppen, tillsammans med rektor. Bad: Vi besöker Vårby simhall från hösttreminen i år 3. Då får alla elever utföra ett simprov på 25 meter. Besök: Som förälder är du varmt välkommen till förskolan och skolan, dels för att uppleva ditt eget barn i gruppen och skolsituationen, dels för att på olika sätt vara delaktig i verksamheten. Vi bjuder lunch när ni hälsar på, meddela gärna i förväg om ert besök.

Cykel:
Det är tillåtet att cykla till och från skolan från år 3. Det är obligatoriskt att använda hjälm och parkera cykeln i cykelstället. Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Så säger lagen som trädde i kraft den 1 januari 2005. Cykelhjälm eller annan hjälm med jämförbara skyddsegenskaper kan användas. (Transportstyrelsen, http://www.transportstyrelsen.se).
Elevförsäkring:
Elever som är inskrivna i Pyssslingen förskolor och skolor är förskäkrade via IF. Vid frågor kontakta expeditionen.

Elevrådet:
Skolan har ett elevråd med representanter från alla korridorer. • Varje korridor väljer två elevrådsrepresentanter i början av höstterminen. • Ansvarig för elevrådet är rektor. • Mötena hålls ca 1ggr/månad. • Elevrådsrepresentanterna tar med sig frågor som uppkommit i klasserna.
Engelska:
På Juringe Förskola och Skola börjar man med engelska från förskoleklass.
Expeditionen:
Expeditionen är öppen varje dag mellan klockan 07.00-15.30. Ansvarig är skolans administratör. Du kan också ringa till expeditionen på telefon 08-556 369 30.
Fotografering:
I början av september fotograferas alla elever på skolan. Det tas både gemensamt klassfoto och porträttbilder. Bilderna skickas sedan hem till er som vårdnadshavare där ni kan välja vilka bilder ni vill. Förskolan fotograferas i oktober.
Fritidshem:
Fritidhemmet består av tre avdelningar Hagen, Russet och Loftet. Fritidshemmen riktar sig till barn från förskoleklass till och med skolår 3.
Frukt:
Alla elever får en frukt varje dag under förmiddagstid.
Föräldraforum: 
På höstterminens första föräldramöte väljs representanter från varje avdelning till föräldraforum. Rektor inbjuder till föräldraforumsmötena. Mötena är schemalagda för hela terminen, cirka en gång per månad. Föräldraforumet arbetar med utvecklingsfrågor som berör hela skolan.
Handikappanpassad:
Skolan är handikappanpassad. Vi anpassar även lokaler efter elevers behov t.ex. med hörselslinga.

Idrott:
Idrott utövas från förskoleklass. Lektionerna avslutas alltid med dusch.

Kvarglömda kläder:
I stora entrén finns ett skåp där vi samlar kvarglömda kläder. Ett par gånger per termin töms detta skåp och alla kläder som inte är märkta skickas iväg. I Juringebladet kan man läsa när skåpet töms.
Ledighet för elever:
Anmälan ska inlämnas till mentorn i god tid före planerad frånvaro. Blankett finns att hämta på expeditionen. Mentor beviljar ledigheten om särskilda skäl föreligger (ej semester).

Mobbing:
På Juringe Förskola och Skola arbetar vi aktivt för att förebygga mobbing. Vi har ett likabehandlingsteam som träffas regelbundet för att utveckla det förebyggande arbetet.
Modersmål:
Barn med annat modersmål än svenska erbjuds från förskoleklass att på sitt modersmål få undervisning i sitt språk och om sin kultur. Ansökningsblankett finns att hämta på expeditionen.
Musik:
På Juringe Förskola och Skola börjar man med musik från år F.
Måldokument:
Enligt författningarna har skolan tydliga lokala mål för sin verksamhet som bygger på statliga styrdokument.
Nationella Prov:
För att mäta att eleverna når de mål som finns uppställda i läroplanen, testas deras kunskaper och färdigheter med hjälp av nationella prov som görs i åk 3.
Planeringsbok:
Varje elev har sin egen planeringsbok där de gör sin veckoplanering tillsammans med sin mentor.

Skolans historik:
Juringe Förskola och Skola startade höstterminen 2001. Skolan består av två byggnader, huvudbyggnaden och det så kallade Stallet. I Stallet finns skolrestaurang, idrottshall och musikateljé.

Skriftliga omdömen:
Regeringen har beslutat att skriftliga omdömen ska ges för samtliga elever i grundskolan från och med höstterminen 2008. Detta innebär att föräldrar och elever får skriftlig information om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Den skriftliga informationen lämnas två gånger per läsår.

UNIKUM:
UNIKUM är en Internetbaserad helhetslösning för elevdokumentation. Här samlas dokumentation som utgör underlag för utvecklingssamtal såsom skriftlig information om elevernas måluppfyllelse i varje ämne samt elevernas förmåga att ta ansvar för lärande och arbetsmiljö. Uppsägning: Ska eleven sluta på skolan eller fritids måste man säga upp sin plats. Uppsägningstiden är 1 månad i Huddinge och Stockholms kommun. För Botkyrka kommun gäller 2 månaders uppsägningstid. Uppsägningsblanketter finns att hämta på expeditionen. Utvecklingssamtal: Minst en gång per termin ska mentorn, eleven och föräldern ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen som ges vid samtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till kravnivåerna i läroplanen och kursplanerna.
Veckobrev:
Mentorerna skickar veckobrev via Unikum till föräldrarna varje fredag. De som ej har tillgång till Internet får veckobrevet i pappersform. Mentorerna skriver om veckan som har gått och planering för kommande veckan.
Åtgärdsprogram:
När elever behöver extra stöd och hjälp av sin mentor eller av specialpedagog, upprättas åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet skrivs under av föräldrarna, mentorn/specialpedagogen. Där anges steg för steg planerna kring hur man ska komma tillrätta med svårigheterna, vem som ska göra vad och vem ansvaret vilar på. Tid för uppföljning och utvärdering anges i åtgärdsprogrammet. Samtliga åtgärdsprogram arkiveras.

Senast uppdaterad: 2014-10-24