Jordens ABC

Vår verksamhet är integrerad vilket innebär att förskolan och skolan arbetar som en enhet med en gemensam pedagogik och en progression i lärandet från 1 till 12 år. Vi har också en gemensam ekonomi.

Till vissa delar måste förskola och skola/fritids separeras och det gäller främst moment som specificerats olika i de båda läroplanerna. Det kan också röra helt vanliga och praktiska frågor kring verksamhet och bemanning.

För att särskilja verksamheterna i detta dokument med riktlinjer och regler så har vi färgkodat enligt följande; svart text gäller hela verksamheten;grön text gäller skola/fritids och blå text gäller enbart förskolan.

Arbetslag

Barn, elever och lärare är organiserade i grupper/klasser och avdelningar/arbetslag, där alla samarbetar över åldrarna för barnens bästa. Vi har sju arbetslag i regnbågens alla färger; röd, gul och blå i förskolan och grön, rosa, turkos och lila i skolan samt orange på fritids. Arbetslagen är fördelade enligt barnens ålder från ett till tolv år. Varje arbetslag består av 1-2 grupper med en gemensam arbetslagledare som också sitter med i skolans ledningsgrupp.

Arbetspass

Under förmiddagen ska eleverna få möjlighet till att utveckla sin koncentrationsförmåga. Vårt arbetspass på förmiddagen varar i cirka tre timmar från klockan 8.15 till klockan 11.15. Under den tiden kan eleverna ta en kortare rast vid lämpligt tillfälle. När elev kan ta rast är något som bestäms mellan lärare och elev.

Barngrupper

Antalet förskolebarn i varje grupp kan variera över tid och över åldrar. Vårt mål är att varje pedagog i förskolan ansvarar för i genomsnitt cirka 6-8 barn. De yngre barnens grupper kan bestå av 12-14 barn medan de äldre kan bestå av 14-16 barn respektive 16-18 barn beroende på gruppernas sammansättning.

Barnhälsa

Det är kommunen som har fortsatt medicinskt ansvar för alla förskolebarn. Det är först när barnet börjar i skolan som elevhälsovården tar över journaler och ansvar. Skolans elevhälsoteam, bestående av skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och skolkurator har alltså bara befogenheter att möta skolans elever.

Förskolans personal har ingen befogenhet att dela ut kortvariga kurer av penicillin, antibiotika, hostmedicin, näs- eller ögondroppar och har heller inte ansvar för att smörja barn med salvor eller dylikt.

Om ett förskolebarn har behov av långvarigt och särskilt medicinskt stöd så utarbetas detta i samråd med BVC eller barnets husläkare. Detta gäller främst barn med allergier, diabetes eller olika former av handikapp. I förekommande fall krävs det läkarintyg och en medicinsk handlingsplan för varje enskilt barn.

Besökare

Föräldrar är välkomna att besöka verksamheten under arbetstid. Ta kontakt med barnets mentor för att komma överens om lämplig tidpunkt. Spontana besök undanbeds då vi vill kunna förbereda våra barn och elever och också undvika alltför många besök samtidigt. Om man vill äta lunch vid besöket betalar man 50 kronor på expeditionen.

Bibliotek

Vi har ett mindre bibliotek som barn och elever lånar böcker ur dagligen. Har ni möjlighet att skänka moderna småbarns- barn- och ungdomsböcker så tar vi tacksamt emot flera. Barnen är fria att låna och läsa böcker inom skolans väggar. Försvunnen eller förstörd bok debiteras oavsett orsak.

Blanketter

Blanketter för olika ändamål går att finna här på vår hemsida under rubriken Blanketter eller i pappersvariant på expeditionen. Ett stort antal blanketter är obligatoriska. Observera att många blanketter kräver en underskrift i original.

Blöjor

På förskolan tar alla med sina egna blöjor så att barnen får de blöjor de är vana vid. Det finns särskilda hyllor ovanför varje barns bestämda klädhängare där man kan lägga blöjpaketet. Pedagogerna påminner när förrådet börjar sina.

Cykling

Elever som går i årskurs fyra, fem och sex får cykla själva till och från skolan. Yngre elever får cykla till skolan i målsmans sällskap och med dennes fulla ansvar. Hjälm är alltid obligatorisk vid färd till och från skolan.

Elevhälsa

Elevhälsan är en organisation inom skolan som ska stödja eleven i dess skolgång. Ett elevhälsoteam leds av rektor och består av specialpedagog, skolsköterska, skolläkare, kurator samt skolpsykolog. Specialpedagogen finns på plats dagligen med ansvar för att handleda pedagoger och assistenter i deras arbete med elever som har särskilda eller omfattande sociala och pedagogiska behov.

Skolsköterskan finns på plats en dag i veckan med ansvar för den förebyggande elevhälsovården, medicinska kontroller och injektioner, medan övriga i teamet kallas in vid behov. Pysslingen har ett övergripande elevhälsoteam där stöd kan hämtas.

Elevråd

Eleverna har regelbundna klassråd där man enligt demokratiska principer har möjlighet att ta upp, diskutera och besluta om elev- och skolspecifika frågor. Alla frågor tas vidare till skolans ledningsgrupp och en återkoppling ges.

Extranyckel

Extranyckel och larmkod finns på expeditionen och rekvireras i förväg om någon behöver komma in i byggnaden då den är stängd. Den som rekvirerat nyckeln blir personligen ansvarig för att förskolan och skolan larmas på ett korrekt sätt.

Fritidsverksamhet

Vårt fritidshem har öppet mellan klockan 6.30 och klockan 18.30. Varje familj fyller i ett schema för barnets vistelsetider. Om vistelsetiderna på fritids behöver ändras ska detta göras i god tid. Fritidsavgiften fördelas på tolv månader och betalas månadsvis via autogiro direkt till kommunen. Tidig lämning och sen hämtning sker i förskolans lokaler

Frukt

Barn på förskolan serveras frukt varje förmiddag vid en särskild fruktstund.

Skolan serverar frukt under sen eftermiddag till de barn som är kvar länge på fritids. Vi ser dock gärna att skolans elever har med sig en frukt som näringstillskott under förmiddagen speciellt om de ätit en tidig frukost.

Frånvaro

All frånvaro meddelas senast klockan 8.10 på morgonen på telefon 0176-208730 eller via epost till jordens.skola@pysslingen.se

Om något barn är frånvarande utan att förskolan eller skolan är informerad görs ett kontrollsamtal senast klockan 10.00. Observera att det är föräldrarnas ansvar att anmäla frånvaro.

Försäkringar

Alla barn- och elever är försäkrade under skoltid enligt avtal med Norrtälje kommun. Vid olycksfall är det föräldrarnas ansvar att kontakta försäkringsbolaget för reglering. Sker ett olycksfall under skoltid ansvarar närmaste pedagog för att en anmälan görs till elevhälsovården som i sin tur utreder och anmäler händelsen till Pysslingen.

Föräldraråd

Föräldrarådet är remissinstans åt förskola och skola. Om förskola, skola och föräldraråd gemensamt fattar ett policybeslut ska detta beslut gälla samtliga barn, elever och föräldrar. Föräldrarådet kommer att aktiveras under vårterminen 2014 och bestå av en föräldrarepresentant från varje arbetslag.

Föräldramöte

Varje arbetslag har ett ordinarie föräldramöte per termin. Vid behov kallar rektor till extra föräldramöten. Datum för föräldramötena kommer att läggas ut på skolans hemsida och kommuniceras via Unikum.

Föräldrasamtal

Föräldrasamtal, dvs. ett extra samtal mellan föräldrar och pedagoger, anordnas om behov finns. Samtalet kan initieras av såväl förälder och pedagog som av rektor.

Hälsofrämjande skola

Jordens skola och förskola strävar efter att erbjuda alla barn nyttig mat och dryck. Vi vill uppmuntra till en hälsosam livsstil avseende kost, motion, sömn samt psykiskt välbefinnande.

Det förekommer att skolan, i samband med en högtid eller ett speciellt tema, bjuder på en efterrätt, en glass eller ett bakverk. Skolans kök reglerar vid dessa tillfällen sockerinnehållet i övrig mat.

Hämtning och lämning

Av säkerhetsskäl ber vi er att hämta era barn personligen från förskola och Fritids och att vara noga med att meddela en pedagog när ni går iväg med barnet. Meddela oss alltid i förväg om någon annan hämtar ert barn. Vi kan inte lämna iväg ert barn med någon annan om vi inte först fått ert medgivande.

Om ni av någon anledning blir försenade vid hämtning, ring och meddela oss detta. Vi ber er att respektera era inlämnade schematider och våra öppettider, dels för barnens skull men också för att vi anpassat bemanningen efter dessa.

Inskolning

Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning över tre dagar. Det betyder att föräldrarna är de som är aktiva och tar hand om sitt barn som vanligt fast i förskolans miljö. Under dessa dagar närmar sig pedagogerna barnet och lär känna det på barnets villkor.

Efter tre dagar vistas barnet själv på förskolan med en förälder tillgänglig om så skulle behövas. Metoden är mycket framgångsrik och skapar trygghet åt alla.

IUP – Individuella utvecklingsplaner

Varje elev har en individuell utvecklingsplan till hjälp för att utveckla sitt lärande och som stöd för utvärdering och reflektion. Den individuella utvecklingsplanen (IUP) skrivs i ett webbaserat verktyg kallat Unikum. Planen formuleras i ett samarbete mellan elev, lärare och förälder och gäller tills en ny plan formulerats och skrivits.

Kalendarium

Vi följer i stora drag kommunens läsårsdata men det kan förekomma vissa avvikelser, främst när det gäller studiedagar. Vi stänger också hela verksamheten tidigare (16.00) en dag i månaden för personalkonferens. Se fliken kalendarium på hemsidan.

Klagomål

Om man som förälder har något klagomål så är det i första hand barnets pedagog man vänder sig till. Man kan också vända sig till biträdande förskolechef eller biträdande fritidschef. Om det gäller mer övergripande ärenden gällande hela enheten så är det rektor som ska kontaktas. Se fliken Kvalitet på hemsidan.

Klasser

Varje arbetslag består av maximalt 50 elever uppdelade i två klasser i två olika spår. Klasserna är grundade på åldersblandning av en eller två årskurser; 0, 1-2, 3-4, 5-6. Eleverna arbetar både horisontalt, tillsammans med sin egen åldersgrupp, och vertikalt, tillsammans med yngre eller äldre elever. Om arbetslaget och elevhälsan anser att det är nödvändigt kan en elev flyttas från ett spår till ett annat.

Klotter och förstörelse

Klotter saneras omedelbart. Om en elev på skolan bevisligen klottrat på, eller förstört något av, skolans egendom, informeras föräldrarna och blir debiterade kostnaden för sanering och reparation.

Klädsel

Elever bör ha oömma kläder för inom- och utomhusvistelse. Samtliga elever bör ha ett par tofflor eller inneskor med sig. Fritidseleverna behöver även ha ett ombyte kläder (underbyxor, strumpor, byxor och tröja), en varm tröja samt regnkläder och stövlar.

Samma behov av kläder gäller för förskolebarnen med undantag för innetofflor men med tillägget att det måste finns ett flertal ombyten till hands. På förskolan är det också viktigt att alla kläder, nappar med mera är märkta med namn.

Kommunikation

Information om Jordens skola och förskola finns huvudsakligen på skolans hemsida som uppdateras regelbundet och i något lättare form på Facebook. Våra pedagoger skickar veckobrev via Unikum och någon gång per termin sänds ett rektorsbrev ut. Information från föräldrar till skolan kan ske muntligen, via telefon, e-post, inlämning av skriftliga meddelande till expeditionen eller via vanlig snigelpost.

Kvarglömda kläder

Kvarglömda kläder och skor förvaras i ett förråd. Under varje skollov töms påsarna och innehållet skänks till behövande. Vi meddelar i god tid innan detta sker. Skolan ansvarar inte för kvarglömda kläder eller försvunna tillhörigheter.

Ledighet

För ledighet sker ansökan på särskild blankett. Finns att hämta under rubriken Blanketter på hemsidan. Observera att enskild elev endast beviljas 10 dagar ledigt per läsår. Läraren tillstyrker och rektor beslutar. Vid upprepad ogiltig frånvaro anmäls ärendet till Norrtälje kommun och till Socialtjänsten.

Lektioner

Skolans lektioner är mycket viktiga och till dem gäller obligatorisk närvaro. När en lektion startar ska samtliga elever finnas på plats, förberedda på att lyssna och lära. Under en lektion går pedagogen igenom viktiga moment i undervisningen därför är det är av allra största vikt att samtliga elever håller koll på sina scheman och ser till att komma i tid till respektive lektion under skoldagen. Föräldrarna ansvarar för att barnen är på plats i rätt tid på morgonen.

Leksaker

Barn och elever ska lämna leksaker, godis (gäller även tuggummi) hemma. Det finns utrustning för lek på skolan i enlighet med vår pedagogik. Enskilda dagar erbjuder skolan en leksaksdag då barn och elever kan ta med en leksak. Skolan ansvarar inte för försvunna leksaker som medtagits till skolan.

Lunch

Maten lagas på plats och från grunden av vår kock och serveras dagligen till alla barn och elever mellan klockan 11 och 11.30. Maten är varierad, näringsriktig och svenskproducerad. När det finns möjlighet köper vi gärna närproducerade och ekologiska råvaror.

Förskolebarnen äter lunch i sitt eget kök medan skoleleverna äter sin lunch i skolans matsal. Pedagogerna äter tillsammans med eleverna.

Önskemål om särskild mat på grund av allergi eller överkänslighet för ett specifikt födoämne måste verifieras med ett läkarintyg som inlämnas till vår expedition. Detta är obligatoriskt.

Vi serverar vegetarisk kost och alltid ett fläskfritt alternativ. Skolan har däremot ingen möjlighet att servera enskilda elever aktuellt omtalade dieter som t ex LCHF eller 5:2.

Läromedel och material

Skolan har en stor variation av material men också olika former av läromedel. Alla läromedel ska hanteras med stor varsamhet både under och efter skoltid. Material eller läromedel som hanterats ovarsamt eller förstörts debiteras eleven oavsett anledning. Om en lärobok försvinner debiteras en ny bok.

Läroplaner

Jordens skola och förskola följer de svenska läroplanerna; Läroplan för förskolan (LpFö 98/10) samt Läroplanen för Grundskolan (Lgr11). Läroplanerna finns att läsa på nätet eller att beställa inbundna via Skolverket. De högsta målen för vår verksamhet är alltså reglerade och inte förhandlingsbara. Utöver läroplanen arbetar vi utifrån styrdokument från staten, kommunen och Pysslingen.

Läsår och lov

Skolan följer i stora drag Norrtäljes kommuns läsårsdata förutom när det gäller studiedagar. Fritids och förskola håller öppet hela läsåret, även under skolloven. Under sommarmånaderna kan det förekomma obekanta vikarier då ordinarie personal har rätt att ta ut semester under sommaren. Mer detaljerad läsårsdata finns på hemsidan under rubriken Kalendarium.

Läxor

Skolan är generellt sett läxfri. En läxfri skola förutsätter att eleverna arbetar med sina uppgifter under skoltid och blir klara i enlighet med sina individuella planeringar. Om man av någon anledning inte blivit klar med sitt arbete under skoltid (eller varit sjuk en längre tid) får man arbeta ikapp genom att ta hem extra arbete. Det kan också förekomma att alla elever får samma repetitionsuppgift att träna på samtidigt. Det är skolans pedagoger som beslutar om behovet av extra arbete.

Matsäck

Matsäck kan förekomma vid enstaka utflykter. Detta meddelas i förväg via veckobrev på Unikum. Vi ser gärna att ni undviker att barnen har med sig läsk, chips eller godis i matsäcken, då skolan försöker att hålla en hälsosam profil. Om man absolut inte har möjlighet att ordna en matsäck åt sitt barn kan vår kock i undantagsfall ordna med en smörgås men måste då få ett meddelande i god tid.

Mellanmål

Mellanmål serveras mellan klockan 14.00 och 15.00 och kan bestå av allt ifrån nybakat bröd, smoothies till pannkakor och yoghurt. Då vi försöker att hålla en hälsosam profil så undviker vi sockrade måltider i möjligaste mån.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner låses in i elevskåp under skoldagen för säker förvaring. Under skoldagen och vid behov har en pedagog rätt att omhänderta en mobiltelefon. Eleverna får gärna ringa efter skoldagens slut. Skolan ansvarar inte för försvunna eller förstörda mobiltelefoner.

Modersmål

För att få del av kommunens modersmålsundervisning krävs det att en, eller båda, föräldrarna har det aktuella språket som sitt modersmål och att det används aktivt i kommunikationen mellan barn och förälder. Modersmålslärare kommer till skolan och undervisar en gång i veckan, företrädesvis efter skoldagens slut. Undervisningen i modersmål är tänkt att stärka barnets kunskap i språkets grammatik och skrivna ord. Av den anledningen erbjuds inte modersmålsundervisning i förskolan.

NKI (Nöjd Kund Index)

Pysslingen har ett avancerat utvärderings- och kvalitetssäkringssystem som vi använder årligen, både för pedagoger och för föräldrar, kallat NMI och NKI. Båda undersökningarna utvärderas också centralt på Pysslingen och ligger till grund för förskolans och skolans verksamhetsplan. Det är oerhört betydelsefullt för oss ni som föräldrar engagerar er och tar er tid för denna årliga och mycket betydelsefulla webbaserade kvalitetsutvärdering. Undersökningen brukar sändas ut i februari (oftast samtidigt som kommunens likartade undersökning).

Ordningsregler

Skolans ordningsregler är framtagna i en demokratisk process. Reglerna bygger på vilka rättigheter och skyldigheter man har som elev på en skola. Ordningsreglerna uppdateras och kommuniceras årligen.Ordningsreglerna finns upplagda på skolans hemsida.

Parkering

Parallellt med Baldersbåge finns en smalare vägsträcka där det är tänkt att man ska kunna släppa av äldre elever. Om man ska följa sitt barn finns det en parkering bortanför gräsplanen. Observera att det är förbjudet för alla (utom skolans personal) att köra in och parkera vid varuintaget på grund av elevsäkerhetsskäl. Tänk på att alltid iaktta försiktighet vid lämning och hämtning av barn.

Pedagogisk metod

Jordens skola och förskola arbetar enligt en pedagogik där barnen och eleverna redan på ett mycket tidigt stadium får lära sig att ta ansvar för sin egen person i den miljö som de lever och vistas i.

I förskolan betyder detta i korthet att miljön byggs upp på ett sådant sätt att ett litet barn kan finna allt det behöver för sin personliga utveckling. Det ska finnas material som stöttar barnets motoriska, praktiska, sensoriska och sociala utveckling men också material som hjälper dem i deras intellektuella utveckling till tänkande och lärande personer som kan ta ansvar för sitt eget lärande.

Till sitt stöd har förskolebarnen utbildade pedagoger som kan se och förstå var barnet befinner sig och vilka intressen och behov det har i ögonblicket. Pedagogerna är där för att fånga upp intressen, ge barnen möjligheter att träna, att klassificera kunskap och att leda barnen vidare till djupare förståelse i sociala sammanhang.

I skolan innebär det att eleven med förståelsen som grund tar ansvar för att lära sig mer, för att utöka eller fördjupa sina intressen och för att träna sin egen sociala förmåga att leva och verka och att kunna samarbeta i olika sammanhang och miljöer. Vi strävar också efter att våra elever ska vidga sina perspektiv och lära sig att se hur allt på jorden hänger ihop och samverkar och att de faktiskt har möjlighet att påverka utvecklingen för sig själva och för andra.

Planeringsbok

Inom ramen för den givna kursplanen kan våra elever, tillsammans med sin mentor, välja när och hur de ska arbeta med olika momentVarje elev har sin egen planeringsbok (kommer snart att digitaliseras) där de för in sin veckoplanering. Eleven planerar sina arbetspass som omfattar årskursens alla olika ämnen. Vissa lektioner, som slöjd och gymnastik, är fast schemalagda vilket eleverna tar hänsyn till i sin planering. När ett moment är färdigt görs en utvärdering som sedan ligger till grund för nästa planering. Föräldrar ska aktivt följa med i sina barns planeringsbok och signera i boken.

Raster

På förmiddagarna har eleverna möjlighet att ta en utomhusrast mellan 9.45 och 10.15. Gemensam utomhusrast tar alla direkt efter lunch. Fritidsbarnen har även en utomhusrast direkt efter mellanmålet. Skolpersonal finns alltid ute på rast. Om problem uppstår under rasten ska eleverna genast vända sig till närmaste vuxen. På rasterna gäller att ”alla får vara med” – ingen ska ofrivilligt behöva stå utanför.

Samling

Förskole- och förskoleklassbarnen samlas någon gång varje förmiddag för en stor eller liten samling. Innehållet i samlingarna kan variera stort beroende på vilka ämnen gruppen för tillfället fokuserar på. Samlingen är ofta ett tillfälle för gemensamma lekar, sång, musik, rytmik eller drama. Den är också ett forum för traditioner och diskussioner. Om samlingen sker direkt på morgonen är det viktigt att barnen kommer i tid för att delta. Undvik att lämna ert barn mitt i en samlingsstund.

Sjukdom

Pedagogerna har rätt att ringa efter föräldrarna när barnets allmäntillstånd är sådant att det inte orkar delta i förskolans eller skolans verksamhet. Pedagogerna har också rätt att sända hem barnet om det har grön snuva, kräks, har diarré eller om det finns mask i avföringen, löss i håret eller utslag på kroppen. Smittorisken är då avgörande.

Om någon speciellt smittosam sjukdom härjar informerar vi om detta på vår hemsida eller skickar ut information via mail. Ett smittat barn bör alltid hållas hemma tills det inte längre kan smitta andra barn eller elever.

Annan ledighet (läkar- eller tandläkarbesök) förläggs i möjligaste mån utanför skoltid. Detta är viktigt eftersom klassen kan ha en aktivitet planerad utanför skolan vid den tid då eleven skulle behöva hämtas eller lämnas.

Skolgård

Barn- och elever har en skolgård som av säkerhetsskäl är inhägnad närmast förskolan. Alla barn har dock möjlighet att röra sig över hela skolgården. De äldsta eleverna har också möjlighet att använda åkerhagen framför skolan som en utökad skolgård. Det viktiga är att man inte tar sig ut på bilvägarna som omger åkerhagen.

Sociala aktiviteter

Några gånger varje läsår anordnas festliga evenemang, föreläsningar, kurser mm. Ibland anordnas aktiviteterna av föräldraföreningen. Vi hoppas att aktiviteterna bidrar till en ökad gemenskap och ser gärna en stor uppslutning för barnens skull.

Styrdokument

Vi följer de internationella, nationella och kommunala styrdokument som krävs. Utöver detta följer vi Pysslingens styrdokument i flera perspektiv som till stora delar handlar om kvalitetssäkring bland annat i form av en målstyrd verksamhetsplan. Det finns utöver detta också en lokal kursplan som vi följer. Flera av dessa styrdokument finns att läsa på vår hemsida.

Utflykter

Varje gång barn och elever lämnar skolområdet gäller särskilda transport- eller utflyktsregler som i första hand handlar om barnens och elevernas säkerhet.

Utvecklingssamtal

Skolan kallar till utvecklingssamtal en gång per läsår. I samtalet deltar barn, föräldrar och ansvarig pedagog (mentor). Varje part har lika stor del i utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet ligger till grund för barnets individuella utvecklingsplan, förkortad IUP. Inför utvecklingsmötet förväntar vi oss att föräldrar har förberett sig genom att ha studerat sitt barns IUP och fyllt i aktuella formulär på Unikum.

Unikum

Vi använder Unikum, ett webbaserat instrument för IUP (Individuell Utvecklings Plan)
som används för att synliggöra barnens och elevernas inlärning. Detta så att barn, föräldrar och pedagoger blir medvetna om barnens individuella utveckling. Genom detta får vi en bättre möjlighet till ett långsiktigt perspektiv på barnens lärande genom både förskola och skola.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Jordens skola och förskola, i form av ett styrkort med olika mål i fyra perspektiv, finns tillgängligt på vår hemsida. Styrkortsmålen utvärderas och uppdateras löpande under läsåret.

Värdegrund

Jordens skolas och förskolas värdegrund går som en röd tråd genom verksamheten och utgör grunden för den anda som vi vill uppnå på skolan. Värdegrunden står att finna i läroplanerna och utgår från de demokratiska värden som vårt samhälle bygger på. Skolan är mycket noga med att alla de beslut som fattas i demokratisk anda också efterföljs.

Värdesaker

Undvik att låta elever ta med värdesaker till skolan. Om eleven behöver ha med någon värdesak ska denna förvaras hos personalen eller låsas in i elevskåpet under skoldagen. Exempel på värdesaker är: pengar, busskort, mobiltelefoner, smycken, nycklar mm. Skolan ansvarar inte för värdesaker som försvinner.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolan har en plan enligt lagen om förbud mot diskriminering och kränkande behandling. Vi behandlar alla lika oavsett härkomst, ålder, religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder, utseende eller yrke.Planen finns att läsa på vår hemsida.

Öppettider

Förskolan och fritids öppnar klockan 6.30. Var vänlig och respektera denna tid. Personalen kommer något tidigare, men de behöver tid för att ställa i ordning lokalerna. Fritids och förskola serverar frukost klockan 07.30 på respektive avdelning.

Vid skoldagens slut, klockan 14.00, tar fritids över verksamheten och bjuder på ett mellanmål. Det går bra att hämta sitt barn under hela eftermiddagen enligt inlämnat schema. Från klockan 16.00 samlas alla fritidselever på ”lilla fritids”.

Vårdnadshavare som har överenskommelse om 30 timmar i veckan, då man är föräldraledig eller arbetslös, kommer överens om närvarotiden med förskolepersonalen med utgångspunkt för barnets bästa. Väljer vårdnadshavaren att förlägga tiden så att någon dag blir ledig kan den lediga dagen inte bytas bort eller kompenseras med annan dag då exempelvis klämdagar och sjukfrånvaro ligger till grund.

Vi hoppas att detta ABC ger tillräcklig information om vår verksamhet och de riktlinjer och regler som vi har på Jordens skola och förskola. Om ni saknar någon rubrik eller information så kan ni kolla på vår hemsida eller vända er till skolans expedition med frågor. 

Senast uppdaterad: 2015-01-30