Grundskolan

Gröna arbetslaget

Det Gröna arbetslaget på Jordens skola består av klass 0-1 Äpple och 0-1 Päron. Vi arbetar integrerat med det individuella lärandet i fokus. I tematiska arbeten och genom skapande lär vi oss om allt från tidslinjen, Big bang, jordens uppkomst, dess inre och vad som egentligen hände när dinosaurierna dog ut till vad kroppen behöver för att må bra, hur vi ser ut på insidan och vad allemansrätten innebär. Från det stora perspektivet till det lilla och ut igen!

Vi uppskattar och utnyttjar närheten till naturen och tillsammans med barnen lär vi oss om vikten av en hållbar utveckling och hur vi ska ta hand om vår jord. Att få chansen att lära sig om livet förr av de som levt ett långt liv är en fantastisk möjlighet. Att kunna ge tillbaka och dela med oss om vår kunskap om dagens nya teknik är fantastiskt givande. Därför har vi ett ömsesidigt lärandesamarbete med ett livsstilsboende i närheten.

I det gröna arbetslaget arbetar vi mycket med sammanhållning, värderingar och kamratskap. Hos oss tolereras ingen mobbing eller annan form av kränkande behandling. Genom samtal och gruppstärkande övningar skapar vi trygga barn och ett bra klimat i klassen.

På Jordens skola lägger vi stort fokus på tidig läs- och skrivinlärning samt matematik och lämnar därför en läsa, skriva, räknagaranti i år 1. Alla barn har en individuellt utformad veckoplanering. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna tillgodose det enskilda barnets unika behov i lärandet. Att kunna utmana varje elev på deras nivå är en central del i vår undervisning som löper som en röd tråd genom hela skolan.

Rosa arbetslaget

I det rosa arbetslaget så arbetar vi varje vecka med planeringar, dessa är alltid individuellt utformade för att utveckla varje elevs styrkor, intressen och behov. I arbete med planering är eleverna delaktiga i läroprocessen genom att de strukturerar och ansvarar för både organisering och genomförandet av skolarbetet tillsammans med läraren.

Eleverna i det rosa laget arbetar med Ipads som ett digitalt skolverktyg. I Stockholm stad har det nyligen gjorts studier på användandet av Ipads i undervisningen och dessa visar att det leder till positiva möjligheter för elevers kunskapsinhämtning. I det rosa laget används appar för att träna färdigheter och motivera eleverna i framförallt matematik, svenska och engelska.

Eleverna i det rosa arbetslaget har fått förmånen att starta upp skolans satsning på NO/teknik genom att arbeta med Skellefte-tekniken. Arbetssättet och materialet utvecklades tillsammans med barn och lärare i Skellefteå under fem år innan det 1996 började att sprida sig runt omkring i Sverige. Det bygger på en mycket tydlig och bestämd arbetsgång, en fast yttre ram. Eleverna ges sedan en stor frihet att lösa olika uppgifter på sitt eget sätt inom den ramen. Detta är en metod som skapar intresse för NO/teknik och gynnar kreativitet, delvis genom att eleverna arbetar i par och på så vis får tillgång till fler idéer. Eleverna möter dessutom nya utmaningar på varje lektion med Skellefte-tekniken och arbetar med uppgifter som är varierade för att utmana olika typer av begåvningar.

Eleverna i det rosa laget fokuserar mycket på det historiska perspektivet av livet på Jorden och lär sig om jordens utveckling från istid till forntidens människor och lämningar. Eleverna har gjort utflykter inom Norrtälje kommun där de fick leta efter fornlämningar och lära sig att identifiera dessa. Ett större projektarbete om istid, sten/järn och bronsålder är planerat till vårterminen.

Eleverna arbetar dessutom med teknikens påverkan på livet på jorden, naturen och samhället genom olika projektarbeten.

Turkosa och Lila arbetslaget

I det turkosa och lila arbetslaget arbetar vi med individuellt anpassade planeringar för att stärka och utveckla varje elevs intressen och behov. Planeringen utvärderas av eleven och pedagogen varje vecka, genom detta utvecklas eleverna att själva ta ansvar för att planera och utföra veckans arbeten.

Eleverna i turkosa och lila arbetslaget har egna Ipads som digitalt skolverktyg. Det finns även datorer i klassrummen som eleverna kan använda när de önskar.

Eleverna arbetar med att utveckla de olika förmågorna som beskrivs i Lgr11:

  • Analysförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Informationshantering
  • Begreppsförståelse
  • Metakognitiv förmåga

Utöver detta lägger vi stort fokus på svenska, matematik och engelska, allt för att förbereda eleverna för fortsatta studier.

Vi har ett nära samarbete med lågstadiets gröna och rosa arbetslag och fritids för att följa progressionen i lärandet under hela elevens skoltid på Jordens skola

 

Senast uppdaterad: 2015-01-30