Ansökan om ledighet

Johannes Petris policy kring elevledighet:
Enligt Skollagen (2010:800) 7 kap. 18 §, får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Beslut om ledighet på Johannes Petri fattas av mentor på uppdrag av rektor. Om en elev ska vara ledig längre tid än 10 dagar krävs synnerliga skäl enligt skollagen.

Vårdnadshavare och elev ska i förväg rådgöra med mentor/ämneslärare om hur eleven ska inhämta förlorad undervisning. Vår policy här på Johannes Petri  kring förlorad undervisning är att eleven och vårdnadshavaren inte kan förvänta sig att mentor/ämneslärare ger liknande uppgifter som eleven förlorar genom sin ledighet. Mentor planerar istället i samråd med vårdnadshavaren vad eleven förväntas göra under ledigheten som motsvarar förlorad undervisning. Hur dessa uppgifter ser ut varierar beroende på ledighetens längd, anledning och årskurs.

Vi beviljar ingen ledighet under perioden för Nationella prov. De ligger under vårterminen 2015. Det är åk 3, 6 och 9 som genomför proven. Samtliga datum för proven finns på Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se

Elever från åk 6 och uppåt som genom skolan har tillgång till en egen Ipad/dator förväntas, i den mån det är möjligt, följa den ordinarie undervisningen och i samråd med sina ämneslärare se till att de uppgifter som förväntas genomföras också genomförs under ledigheten.

Vi vill tydliggöra att vårdnadshavaren har ett stort ansvar  samt  är införstådd i vilka följderna blir av förlorad undervisning. Vårdnadshavare fattar sedan beslutet om ledigheten känns motiverad genom att söka och tar vid beviljandet över ansvaret för elevens genomförande av de uppgifter som eleven förväntas utföra.

Hämta blankett här och lämna in till mentor: Ansökan om ledighet

Senast uppdaterad: 2014-11-20