Trygghet på JP

Ny film gjord av elevernas trygghetsgrupp!

Vi som arbetar på JP är stolta över att eleverna generellt upplever sin skola som trygg. Detta framkommer i Friends kartläggning, Pilen & NKI:n. Denna känsla arbetar vi aktivt för att behålla och utveckla!

Johannes Petri skola har ett samarbete med Friends http://www.friends.se för att utveckla ett övergripande mer medvetet arbete kring frågor som rör trygghet. Friends bidrar bland annat med att kartlägga vår verksamhet, analysera resultaten och bistå med råd kring åtgärder och främjande av trygghet. All personal genomgår även utbildning som leds av Friends. Vårt mål är att ALLA elever och ALL personal ska känna sig trygga i skolans alla delar. Under ht 2013 omfattadess även all personal på JP av Skolverkets uppdragsutbildning; Värdegrund och Likabehandling i teori och praktik. Deltagandet syftar till att än mer utveckla det systematiska värdegrundsarbetet på skolan, främja likabehandling och förstärka arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.

 

Trygghetsgruppen på JP 

För att säkerställa att det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet lever i alla delar av skolan har JP bildat en trygghetsgrupp där personal från alla arbetslag och fritids finns representerade. Även skolsköterska, specialpedagog, resurspersonal och kurator är aktiva inom gruppen.Vi arbetar för att åtgärder snabbt sätts in vid akuta ärenden samt för att öka samverkan inom det förebyggande arbete mot kränkande behandling och diskriminering.

Vi har även ett trygghetsråd på skolan som består av en elevrepresentant från varje klass från åk 3 till och med åk 9. De träffas, tillsammans med skolans kurator, en gång i månaden och arbetar förebyggande.

Nuvarande medlemmar i trygghetsgruppen

Lena Bergqvist

Sara Martén

Kristina Söderman Jönsson

Jenny Kjellberg

Ann-Sofie Ramström

Maria Karlsson

Charlotta Rothoff

Linda Nielsen

Thomas Lekander

Karin Andersson

Petri Vilenius

Senast uppdaterad: 2015-01-23