Arbetslag åk 4-6

I arbetslag åk 4-6 är vi idag ca 180 elever fördelade på 9 klasser. Våra klasser är åldershomogena och vi samarbetar mycket inom årskurserna. Detta innebär att vi lärare tillsammans planerar och diskuterar elevernas arbete.

Alla lärare inom arbetslaget har en lärarexamen och vi jobbar kontinuerligt på att få en samsyn vad det gäller bedömning och lärande. Exempelvis hjälps vi inom arbetslaget åt med att sambedöma de nationella proven så att vi alla blir insatta i målen för våra elever.

Trygghet och trivsel
I våra senaste enkätundersökningar, som gjorts i samarbete med Friends, så anger eleverna att de känner sig trygga och trivs här på JP. För att skapa trygghet och gemenskap jobbar vi också aktivt med att bl.a engagera eleverna i vårt trygghetsarbete. Alla klasser har därför en representant i vårt trygghetsteam.
Både elever och lärare upplever att det är arbetsro och ett lustfyllt arbete som sker.

Läxhjälp
Vi erbjuder läxhjälp fyra dagar i veckan.

Lägerdagar i åk 6.
Höstterminen i åk 6 inleds med en lägervistelse där gruppstärkande aktiviteter anordnas utanför skolmiljön. Det brukar vara en uppskattade aktivitet där elever och lärare lär känna varandra och blir trygga i gruppen inför allt samarbete som väntar under läsåret.

Idrott & Hälsa
Vi har en stor, modern och välutrustad idrottshall.

 

Senast uppdaterad: 2014-09-18