Kvalitetsarbete

På dessa sidor kan Du läsa om vårat systematiska kvalitetsarbete Resultat Här kan du se vårat resultat från de senaste kundundersökningarna och de senaste medarbetarundersökningarna. Kundundersökning
  • NKI - Nöjd Kund Index är ett sammanslaget resultat från 3 olika frågor. klicka på NKI för att se vilka frågor som ställts samt vårat resultat.
  • Undervisning
  • Lärmiljö
  • Trivselgrad
  • Rekommendationsgrad
Medarbetarundersökning
  • NMI-Nöjd Medarbetar Index är ett sammanslaget resultat från 3 olika frågor. klicka på NMI för att se vilka frågor som ställts samt vårat resultat.
  • Engagemang
  • LedarIndex
  • Attraktivitet
Utveckling framåt Under rubriken ”Utveckling framåt” kan du ta del av vad varje förskola anser behöver förbättras i verksamheten, vilka nya mål som ska vara i fokus och vilka aktiviteter som planeras för att förskolan ska utvecklas vidare. Analys I juni sammanställer och analyserar Pysslingens samtliga förskolor sina resultat. Under rubriken ”Analys” kan du ta del av vad som varit i fokus under året och hur förskolan tänker om verksamhetsåret som har gått.  

Mål – varje barns utveckling och lärande

En förutsättning för att kunna utveckla Pysslingens verksamheter är föräldrar, barn och elevers erfarenhet och upplevelse av förskolornas och skolornas kvalitet. Innehållet i läroplanen och kursplanen visar vad barn, elever och föräldar kan förvänta sig i form av kvalitet i lärandet. I Pysslingen har därför alla barn/elever en Individuell utvecklingsplan, som synliggör den utveckling som pågår och runt vilken föräldrar barn/elever och pedagoger för en framåtsyftande dialog.

Metoder och resultat

Pysslingen följer upp verksamhetens resultat löpande. Det sker bla annat genom årliga kundundersökningar (NKI), medarbetarundersökningar (NMI) , inspektionsrapporter , LärandeINDEX för förskolan,  prov , betygsresultat och  dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet.

Analys och åtgärder

Samtliga resultat blir föremål för analys. Analys av de insamlade resultaten är den viktigaste förutsättningen för att kunna vidta rätt åtgärder så att kvaliteten kan förbättras på de enskilda förskolorna och skolorna. Allt utvecklingsarbete dokumenteras i ett digitalt styrnings och ledningssystem (styrkort), ett arbete som pågår löpande på varje enhet under verksamhetsåret.

Styrdokument

Läroplaner, kursplaner och Pysslingens styrdokument är riktningen för all kvalitetsutveckling i Pysslingens förskolor och skolor.

Har du  frågor om det lokala kvalitetsarbetet ta kontakt med ansvarig chef på aktuell förskola eller skola.

Senast uppdaterad: 2014-12-05