Om oss

Fenestra S:t Jörgen ligger mitt i den vackra naturen vid S:t Jörgens Park på Hisingen och har ungefär 480 elever i årskurserna f – 9. Sedan 2012 är Hans Skålberg rektor.

Precis intill grundskolan finns vår förskola. Hos oss kan du gå i samma skola från att du är ett år till du går ut nian.

I vår förskola arbetar vi Montessoriinspirerat, ett förhållningssätt som uppmuntrar till eget ansvar och förmågan att planera sina studier. Detta präglar även verksamheten bland de äldre barnen. Vi har en lugn lärmiljö och Fenestra genomsyras av trygghet och respekt för varandra.

På Fenestra jobbar vi nära ditt barn och strävar aktivt efter att skapa en lugn miljö som kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och utmaningar. Tydliga vuxna med ett gemensamt förhållningssätt bidrar till ett positivt socialt klimat där ömsesidig respekt spelar en stor roll.

I undervisningen uppmuntras elevtankar gällande ämnets innehåll för att på så vis öka lusten och motivationen i lärandet. Det innebär att ditt barn under sin tid på Fenestra får en god utbildning. Vi arbetar aktivt tillsammans för att skapa goda förutsättningar för att ditt barn ska uppleva trygghet och tillit. Lärandet är en ständigt pågående process där nyfikenhet, lust och elevens drivkraft uppmuntras.

Fenestras gemensamma grundsyn bygger på tre hörnstenar: trygghet och hälsoperspektiv, kvalitativ lärande samt kommunikation och IT.

 

Trygghet och hälsoperspektiv
På Fenestra strävar vi efter att ha mindre elevgrupper. Det innebär att ditt barn blir mer synligt vilket främjar både den personliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen. Våra engagerade och välutbildade lärare kommer arbeta nära ditt barn och är tillgängliga under hela skoldagen. Det nära arbetet utvecklar trygghet, tillit och ömsesidig respekt mellan elev och lärare. Vi värdesätter också de elever som ställer upp som kamratstödjare och aktivt deltar i att öka tryggheten. De har bland annat regelbundna möten med vår kurator.

Trygghet på Fenestra innebär också att du som förälder har möjlighet att vara kontinuerligt delaktig i sitt barns skolgång. En regelbunden kontakt med mentorerna genom ett väl utbyggt intranät är en förutsättning för ett bra samarbete mellan hem och skola.

Fenestra har även väl fungerande elevhälsoteam som arbetar med att följa upp elever som behöver extra stöd.

 

Kvalitativt lärande
Kunskap är mer än bara bitar av fakta som mekaniskt kombineras till större helheter. Kunskap är en bearbetad tanke, något levande, något som vi skapar tillsammans. Lärarna på Fenestra har en gemensam grundsyn kring lärande vilket innebär att vi tillsammans skapar ett positivt, socialt klimat och tränar eleven i att bli medveten om sitt lärande.

En av våra främsta uppgifter är att väcka elevernas intresse och möta dem utifrån deras perspektiv. Vi ser därför elevernas tankar som ett av de viktigaste verktygen i undervisningen. Genom att förena elevernas erfarenheter med andras, stimuleras den individuella kunskapsutvecklingen. Kunskapsutveckling sker i det utmanande mötet mellan elevens värld och ämnesinnehållet. Lärarna uppmanar eleverna att försöka förstå hur och varför de lär sig samt att de klarar en dialog eller diskussion i gruppen och kan växa med den. Det är av vikt att eleverna känner att de kan använda sin kunskap i nya sammanhang.

 

Kommunikation och IT
På Fenestra jobbar du ofta med IT som en naturlig del av vardagen. Du kommer att bli väl förberedd på kommande IT-utmaningar i framtida utbildnings- och arbetssituationer efter din tid på Fenestra. Du kommer att bli tränad i att kritiskt granska informationsflödet på Internet. Datoranvändning ser olika ut beroende på barnens ålder. I ämnet media i år 7 lägger vi grunden för en mer omfattande IT-användning för de senare skolåren. Vi ser den moderna tekniken som ett hjälpmedel för dig i arbetet med att förverkliga dina projekt och idéer.

Som en del i att du och ditt barn ska känna er delaktiga i skolarbetet använder vi oss av det Internetbaserade systemet SchoolSoft. Då kan du och/eller ditt barn samt medarbetare hos oss komma åt all viktig information dygnet runt. I SchoolSoft finns bland annat veckobrev (år F-6), nyheter, aktuella arbetsuppgifter (år 7-9), schema och kontaktinformation. Vårt mål är att alla berörda ska känna sig välinformerade om vad som händer på Fenestra.

Förutom all information som finns på SchoolSoft behövs det ibland en mer personlig kontakt. Den sker vanligtvis via telefon eller e-post med mentorn som språkrör. Givetvis kan elever och föräldrar ta kontakt med andra lärare om så behövs. För de äldre eleverna kan det exempelvis vara bäst att prata med ämnesläraren om specifika ämnesfrågor.

Fenestra är sedan 2007 en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Läs mer på http://www.academedia.se.

Senast uppdaterad: 2014-09-24