Lärande

social_image544a67c7ab361

Våra hörnstenar är:

Trygghet och hälsa

Kvalitativt lärande

Kommunikation och IT

Trygghet och hälsa

Vårt elevhälsoteam fångar upp alla elever så att alla får ut mesta möjliga av skolvardagen. Trygghet innebär att lärarna är närvarande bland eleverna under hela skoldagen. Lärarnas arbetsrum ligger i anslutning till respektive års hemvist. Vidare har vi rastvakter både utomhus och inomhus. Arbetsro är en viktig aspekt av trygghet. Vi strävar efter bästa arbetsro anpassat till den aktivitet som pågår i klassrummet. Vid behov har vi täta kontakter med hemmet.

Fenestra Sankt Jörgen blev en hälsodiplomerad organisation 2010. Som ett ytterligare led i vårt hälsofrämjande arbete har vi också vår idrottsprofil med möjlighet att ha mer idrott för de som deltar.

 

Kvalitativt lärande

Vi reflekterar över vad vi håller på med. Var det här bra? Hur föll detta ut? Vi genomför utvärderingar kring hur undervisningen tas emot av dig som elev. Denna information tar vi till oss i formandet av kommande arbetsområden.

Vi arbetar även med Learning Study och har genomfört flera projekt inom ramen för detta arbetssätt. Kort sagt kan vi säga att undervisningen beforskas och analyseras ingående för att genom det kunna förbättras och utvecklas.

Vi kommer i vår genomföra ytterligare utvecklingsprojekt. Mer om det längre fram.

 

Kommunikation och IT

Vi har en mycket god tillgång till datorer och digitala verktyg. Detta är en medveten satsning sedan 2010. Sedan dess har vi arbetat aktivt med att integrera teknik på ett naturligt sätt i undervisningen. Vi börjar nu lära oss och faktiskt veta hur de kan integreras i undervisningen för att skapa ett reellt mervärde.

Genom tekniken har det lagts till möjligheter för dig som går på skolan att skapa, lära, producera, interagera och använda teknik på ett bra sätt för olika syften och vid olika tillfällen. Rätt verktyg för rätt arbete vid rätt tillfälle!

Vi har exempelvis ett intranät (Schoolsoft) som syr ihop skolan till en helhet. Här ser du som elev dina uppgifter, för återkoppling och resultat. Genom kalender och nyheter kan du följa vad som händer både som elev och vårdnadshavare. Du får information löpande om resultat. Här får du även kontaktuppgifter till all personal, du gör sjukanmälan och kan boka tider för utvecklingssamtal.

 

Pedagogik

Olika ämnen hänger ihop med varandra i världen och livet utanför skolan. Därför strävar vi efter att arbeta och samarbeta i olika teman – ämnesövergripande eller ämnesintegrerat.

Det går bättre att lära sig om till exempel hållbar utveckling och miljö om det studeras ifrån olika perspektiv. Naturorienterade- och samhällorienterade ämnen blir naturliga samarbetspartners. Detta inte utan att vi periodvis fördjupar oss inom respektive ämne.

I år 6 fördjupar vi oss i närmiljön – ”Göteborg”. År 7 arbetar med temat ”Mat”, i åttan är temat ”Identitet” och år 9 arbetar med ”Makt”. Vi har även utarbetat ett tema kring ”Nätetik” där vi arbetar med frågor som rör internet och sociala medier. Utöver dessa fasta teman som återkommer strävar vi efter att samarbeta i det dagliga arbetet – när man i SO till exempel arbetar med val så kan svenska haka i det och arbeta med argumenterande text, debatt och retorik.

Under det senaste året har vi storsatsat på vårt bibliotek för att göra det till en del av lärmiljön med inköp av mycket ny litteratur och en databas över våra cirka 5000 titlar.

Senast uppdaterad: 2014-10-29