Alfakoden

Alfakoden är ett förväntansdokument för Alfaskolan. Här beskrivs vad Alfaskolan förväntar sig av elever och föräldrar, och vad elever och föräldrar kan förvänta sig av Alfaskolan och dess lärare. Med lärare menas i detta sammanhang samtliga anställda medarbetare i Alfaskolans alla olika verksamheter. Alla är lärare ur den bemärkelsen att alla medarbetare är anställda med syftet att:

– alla Alfaskolans barn och elever

– skall lära sig så mycket som möjligt

– skall må bra och känna sig trygga

Detta är Alfaskolans övergripande mål, vi brukar tala om detta som vårt makro, vilket innebär att samtliga våra strategier och principer skall syfta till dessa två övergripande mål. Alla strategier och principer är således mikron som syftar till makrot.

Alfaskolan har naturvetenskaplig profil, vilket innebär att våra elever introduceras i de naturvetenskapliga ämnena redan på förskolan. I grundskolan har vi en väsentligt utökad timplan i de naturvetenskapliga ämnena. I gengäld har vi en reducerad timplan i ämnena musik, bild, slöjd samt hem- och konsumentkunskap. Även i matematik har vi utökat timplanen eftersom vi tror att avancerade kunskaper i naturvetenskap förutsätter avancerade kunskaper i matematik. Vi förväntar oss att du som elev har ett stort intresse för de naturvetenskapliga ämnena.

Alfaskolans vision är att utbilda framtidens Nobelpristagare inom Naturvetenskap. I grundskolan samarbetar vi med Nobelmuseet. Varje år firar vi Nobeldagen den 10 december med att dela ut Alfapriserna i tre kategorier till elever som nominerat extraordinära och nytänkande idéer. Vi tror att genom att premiera och uppmärksamma innovationer stärker vi elevernas nyfikenhet och självförtroende. Alla grundskolans elever äter Nobellunch under pompa och ståt. Vi förväntar oss att du som elev har höga ambitioner i ditt skolarbete. Vår värdegrund sammanfattar alla våra mikron -allt vi tror på och gör. Vår värdegrund beskriver vi med tre begrepp; varmt hjärta, skarp hjärna, rena händer.

Varmt hjärta: 
Vi tror på en kombination av ramar och kramar. Både och. Genom att Alfaskolans lärare sätter mycket tydliga gränser och tar ansvar för att dessa efterlevs skapar vi en trygg skolmiljö. Vi tror att tydliga ramar är viktigt, och vi anser att det är alla lärares gemensamma ansvar att skapa och efterleva våra ramar. Vi vet också att man inte kan arbeta på Alfaskolan om man inte älskar människor. Ramar och kramar. Alltid både och. Vi tror på läraren som en tydlig ledare i klassrummet. Alfaskolan finns till för sina barn och elever –aldrig tvärtom. På Alfaskolan har vi alltid tid med våra barn och elever. Inget är viktigare för oss. Vår skola grundas på och genomsyras av omtanke, respekt och empati. Ansvarstagande barn och elever tror vi på som ett resultat av höga förväntningar och stor tilltro till deras förmåga. Ordning och reda tror vi är en förutsättning för kreativitet. Vi vill ha ett gott rykte och därigenom vara attraktiva. Goda relationer tror vi är vår bästa marknadsföring. Vi inser att det är i mötet med oss som man avgör om man väljer eller inte väljer Alfaskolan. Vi förväntar oss att du som elev skall respektera dina kamrater och skolans lärare. Vi förväntar oss att du i ord och handling skall sträva efter att vara en god kamrat och elev. Vi förväntar oss att du skall hålla ordning på dina saker och tillsammans med dina kamrater hålla ordning och reda i klassrummet. Vi förväntar oss att du som förälder skall dela våra värderingar, och delta i vår strävan att lära barnen och ungdomarna att agera med omtanke, respekt och empati.

Skarp hjärna: 
Vi tror att bildning är viktigt och värdesätter goda prestationer och premierar flit. Vi arbetar med den nationella läroplanen i bakfickan och betonar och värnar samtidigt om det klassiska förhållningssättet till skolning. Både och. Vi tror att en viss mängd utantill-kunskaper främjar allmänbildningen och lägger grunden till en djupare förståelse. Vi tror på att tidigt införa matematiska, abstrakta och naturvetenskapliga begrepp. Redan på förskolan. Vi tror att kunskap och bildning ger självförtroende. Vi tror att vi skapar lust och arbetsglädje genom utmaningar i skolarbetet hellre än ”att se på film och äta popcorn”. Vi ställer höga krav på våra elever och sätter stor tilltro till deras förmågor. Vi har höga förväntningar på att alla våra elever gör sitt bästa. Vi tror att även högpresterande elever måste få utmaningar och har rätt till stimulans på sin nivå. Vi tror att den bästa tillgången och den viktigaste förutsättningen för ett lärande i världsklass är våra lärare. På Alfaskolan strävar vi efter att ha landets bästa lärare. Alfaskolans lärare sätter alltid barnet och eleven i fokus. Vi förväntar oss att du som elev i alla avseenden skall sträva efter att göra ditt bästa. Vi förväntar oss att du skall ha ambitionen att få ut mesta möjliga av din tid hos oss på Alfaskolan. Vi förväntar oss att du skall komma i tid, ha med dig rätt material, göra dina läxor, visa vad du kan och arbeta flitigt. Vi förväntar oss också att du som förälder skall stötta ditt barn i skolarbetet och rutinerna runt detta. Vi förväntar oss att eleven kommer till skolan väl utsövd, i lämpliga kläder, har ätit frukost, har med sig rätt utrustning och att du som förälder tar ansvar för att i hemmet skapa goda rutiner för detta. Vi förväntar oss också att du har aktiv del i ditt barns skolgång och visar intresse för arbetet och resultatet därav.

Rena händer: 
På Alfaskolan värdesätter vi hög moral. Genom att Alfaskolans medarbetare agerar som goda förebilder och genom att vara tydligt gränssättande tror vi att vi skapar en god lärandemiljö där eleverna vill, kan och vågar växa. Vi tror kompromisslöst på ett respektfullt bemötande. Genom att våra lärare möter barn och elever med respekt tror vi att vi befrämjar deras lärande och emotionella utveckling. Genom att lära barn och elever att alltid uppträda med hänsyn och respekt tror vi att vi bidrar i deras utveckling till goda samhällsmedborgare. Vi tar avstånd från alla typer av kränkande behandling och agerar kraftfullt om sådant skulle äga rum. Vår likabehandlingsplan beskriver både vårt förebyggande arbete för att stävja kränkningar eller diskrimineringar och hur vi handlar om någon form av kränkning skulle uppstå.

Genom att servera skollunch som är lagad i skolans kök och inte servera prefabricerade halvfabrikat och genom att alltid servera mat lagad från grunden av ekologiska råvaror med hänsyn och respekt till miljön visar vi att vi tagit ställning i miljöfrågan.

Vi förväntar oss att du som elev uppträder moraliskt. Att du strävar efter att vara en god kamrat och elev. Att du aldrig medvetet sårar eller kränker någon kamrat eller lärare. Vi förväntar oss att du hjälper dina kamrater, uppträder artigt, är rädd om skolan och de människor som vistas i den. Att du aldrig medvetet förstör eller utsätter ditt och andras material eller skolans miljö för onödigt slitage. Vi förväntar oss att du uppträder med hyfs, vett och etikett. Exempel på vad vi menar med hyfs är att du tar av dig dina ytterkläder och din huvudbonad inomhus. Likaså dina ytterskor. Mobiltelefonen stänger du självfallet av under lektionstid och annan typ av verksamhet där den kan störa kamraterna. Alfaskolan tar inget ansvar för de värdesaker du tar med dig till skolan. Lämna sådant hemma eller håll det själv under uppsikt. Godis eller chips äter vi inte i skolan. Skateboards och alla andra typer av hjulförsedda prylar förvaras utanför skolbyggnaden och används inte på skolgården. På rasterna skall du vistas utomhus men inom skolans område, om du inte är en av våra äldsta elever, då får du ansvaret att avgöra det själv. Exempel på vad vi menar med ”vett och etikett” är att du håller upp dörren för den som kommer efter, hälsar på kamrater och lärare i korridorerna, talar och uttrycker dig vårdat och respektfullt, äter med gott bordsskick, och använder papperskorgar för skräp. Vi förväntar oss också att du som förälder delar våra värderingar och tar aktiv del i upprätthållandet av dessa. Vi förväntar oss också att du som förälder tar kontakt med oss om något går snett, vare sig det handlar om er eller om oss. Vi förutsätter att vi strävar mot samma mål:

– att din son eller dotter skall lära sig så mycket som möjligt och må bra & känna sig trygg på Alfaskolan.

Senast uppdaterad: 2014-09-10